Ny utökad satsning kring tidig upptäckt av cancer

Sidan publicerades 20 februari 2019

Allt fler cancerformer har under senare år fått förbättrad prognos. En viktig faktor är tidig upptäckt och ökad medvetenhet kring hur cancer kan förebyggas.

Varje år diagnostiseras ungefär 60 000 svenskar med cancer. Den siffran väntas öka till 100 000 år 2040. Samtidigt som antalet personer som drabbas av cancer ökar förbättras prognosen för de flesta cancerformer. En av anledningarna till den förbättrade prognosen är att fler cancerfall upptäcks i ett tidigt skede och att chansen till bot är större om cancern upptäcks tidigt än sent.

Det är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som samordnar resurser inom sjukvård och klinisk forskning genom en treårig utvecklingssatsning på tidig upptäckt och cancerprevention.

Initialt fokuserar projektet på tre områden som snabbt kan ge resultat

 1. Individualiserad lungcancerscreening för rökande kvinnor i samband med ordinarie bröstcancerscreening


  En cancerform som ökar kraftigt hos kvinnor är lungcancer. Därför kommer Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland nu fokusera på att kvinnor som röker dagligen erbjuds screening med lågdos datortomografi av lungorna och rökavvänjningsstöd. Metoden har i ett flertal studier visat sig leda till tidig upptäckt och förbättrad prognos. I samband med att kvinnor kallas till bröstcancerscreening vid Bröstcentrum SÖS får de svara på frågor om ett stort antal livsstilsfaktorer och attityder kring riskrådgivning och behov av stöd i att förändra riskbeteenden.

 2. Effektivisera den etablerade bröstcancerscreeningen med mammografi


  Sedan bröstcancerscreeningen startade 1989, har kvinnor screenats på samma sätt oavsett om de har låg eller hög risk för bröstcancer eller om de har svårundersökta, täta, bröst.

  I detta pilotprojekt kommer screeningen skräddarsys för kvinnor utifrån deras individuella risk för bröstcancer för att åstadkomma tidig upptäckt. Genom analys av genetiska faktorer, mammografibilder sammanvägt med livsstilsfaktorer kan den individuella risken för att drabbas av bröstcancer beräknas.

  I ett första steg ska 25 000 kvinnor i Stockholms län som kallas till screening vid Bröstcentrum SÖS erbjudas den här möjligheten.

 3. Undersöka förekomst av markörer i blodet som kan signalera cancersjukdom hos patienter vid Diagnostiskt Centrum


  Ett tredje delprojekt genomförs vid Diagnostiskt Centrum vid  Södertälje och Danderyds sjukhus. Diagnostiskt Centrum tar emot patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer samt patienter med cancer med okänd primärtumör. Syftet med pilotprojektet är att undersöka förekomst av markörer i blodet som kan signalera cancersjukdom och därmed kunna bidra till tidig upptäckt och bättre omhändertagande.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland startar planeringen av utvecklingsprogrammet för tidig upptäckt och cancerprevention tillsammans med samarbetspartners under 2018.