Internationella forskare i Stockholm diskuterar integrativ cancervård

Sidan publicerades 11 oktober 2018

Intresset var stort både från patientföreningsrepresentanter, forskare och vårdpersonal inom cancervården när internationella forskare bjöds in till en första konferens för att diskutera integrativ cancervård.

Intresset var stort både från patientföreningsrepresentanter, forskare och vårdpersonal inom cancervården när internationella forskare bjöds in till en första konferens för att diskutera integrativ cancervård.

Modern cancervård behöver mer kunskap kring komplementära behandlingsmetoder som patienter använder parallellt med sin cancerbehandling. Det menar flera internationella forskare och kliniker som gästade det första mötet för Svenskt Forum för Integrativ cancervård. Arrangör var Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Cancerakademin i Norr.

Under konferensen första dag talade en rad internationellt välrenommerade forskare kring befintlig evidens. Forskarna menar att det nu finns tillräckligt mycket underlag både för att kunna bistå patienter med råd kring deras användning av komplementära metoder samt att implementera utvalda komplementära metoder inom cancervården.

De menar att fördelarna med att erbjuda patienter utvalda komplementära metoder som till exempel akupunktur, yoga och mindfulness under samma tak som den konventionella cancervården är att det är patientsäkert och att patienter får hjälp med valet av metoder på plats som bäst passar patientens situation.

Roger Henriksson, senior professor inom onkologi och tumörsjukdomar vid Umeå Universitet och tidigare chef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, menar att patienters delaktighet i sin egen vård och läkares kunskaper om att integrera olika metoder till konventionell cancerbehandling är avgörande för hela patientens välbefinnande och säkerhet.

Startskottet för ett ökat samarbete

Han säger att tanken med första mötet är att det ska vara ett startskott för ett ökat samarbete mellan professionerna och få ta del av kunskapsläget både inom Sverige och övriga Norden, men också få inspel från övriga delar av världen. 

-Det är därför vi har skapat Svenskt Forum för Integrativ cancervård och bjudit in framstående forskare inom området. Huvudmålsättningen med hela konferensen var att få en samlad bild inom området, framför allt i Sverige men också i de nordiska länderna. Det var därför vi bjöd in olika personer från både nationella och internationella högskolor och universitet som jobbar med frågorna och som har en hög vetenskaplig aktivitet. Vi bjöd även in representanter för patientföreningar som är intresserade av området integrativ cancervård.

En av föreläsarna, Claudia Witt, styrelsemedlem Society for Integrative Oncology, SIO, och ledare vid Institutet för komplementär- och integrativmedicin vid universitetssjukhuset i Zürich har tillsammans med en rad forskare och kliniker tagit fram en definition som presenteras på mötet.

 “Integrative oncology is a patient-centered, evidence-informed field of cancer care that utilizes mind and body practices, natural products, and/or lifestyle modifications from different traditions alongside conventional cancer treatments. Integrative oncology aims to optimize health, quality of life, and clinical outcomes across the cancer care continuum, and to empower people to prevent cancer and become active participants before, during, and beyond cancer treatment.”

-Definitionen är viktig, då vi behöver en gemensam bild av vad integrativ medicin är. Det är inte alltid självklart vad begreppen betyder. Att klargöra det är ett viktigt första steg att närma sig en dialog med sjukvårdspersonal, patienter och närstående, säger Roger Henriksson.

Från det internationellt största och äldsta privata cancersjukhuset kom Jun J Mao, MD som chef för det integrativmedicinska centret vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Han visade bland annat hur användningen av komplementärmedicin i USA ser ut. Sex av tio cancerpatienter använder någon form av komplementär medicin. Siffran kan jämföras med Sverige där minst vart fjärde till varannan patient använder komplementärmedicin.

About herbs – en gratis databas

Dr Jun J Mao skissade på vad en integrativmedicinsk rådgivning vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center kan innebära. Patienten får bland annat individualiserade råd om olika komplementära metoder som fysisk aktivitet, ändrade matvanor som till exempel övergång till medelhavskost, mind-body terapier som yoga, akupunktur och tai chi. Patienten får också råd kring kosttillskott där man diskuterar befintlig evidens om nytta, möjliga biverkningar och risk för negativa samverkanseffekter med cancerbehandlingen.

För att få ökad kunskap kring detta jobbar Memorial Sloan Kettering Cancer Center aktivt med en databas för både patienter och professionen kring naturprodukter och kosttillskott. Där kan man söka på positiva och negativa effekter som forskningen kan påvisa. About Herbs är en gratis databas på nätet som också finns att ladda ner som app till telefonen. 

Dr Lynda Balneaves som är ordförande i Society of Integrative Oncology, SIO, och professor på College of Nursing, Rady Faculty of Health Sciences på University of Manitoba, Winnipeg, Canada var också inbjuden och berättade om sin verksamhet.

Society of Integrative Oncology, SIO, är en internationell non-profit organisation för professionen och cancerpatienter som startade 2003 och har som mål att utveckla evidensbaserad integrativ cancervård för att förbättra välbefinnandet hos cancerpatienter.

SIO:s vision är att det ska finnas forskningsbaserad komplementär-medicinsk kunskap inom hela cancerområdet och att det ska finnas tillgängligt för alla patienter och vara en del av den standardiserade cancerbehandlingen. Som ett led i detta har de gett ut kliniska riktlinjer där de graderat evidensen för några av de mest använda och Välbeforskade komplementära behandlingsmetoderna. Riktlinjerna för KAM metoder vid bröstcancer (Greenlee 2017) blev nyligen erkända av den internationella organisationen American Society of Clinical Onkology, ASCO.  

Med på mötet var också Professor Alex Molassiotis, RN, PhD, Chair Professor of Nursing, Endowed Professor in Health & Longevity and Head of School of Nursing vid Hong Kong Polytechnic University och Director of WHO Collaborating Centre at Polytechnic University.

Han menar att det finns en rad föreställningar om komplementärmedicin som att det är både mystiskt och kontroversiellt. Han nämnde en rad anledningar varför patienter använder komplementär medicin. Till exempel kan medias rapportering om dramatiska effekter påverka valen, man vill fokusera på sitt existentiella och emotionella välmående, man vill själv bidra till sin egen vård samt att det kan finnas en föreställning om att dessa metoder är bra för att de är naturliga. 

Bibliometrisk översikt

Jenny-Ann Danell, docent i sociologi vid Umeå universitet, presenterade en bibliometrisk översikt av forskning inom komplementär och alternativ medicin.

-Komplementär och alternativ medicin är ett förhållandevis litet forskningsområde, både internationellt och i Skandinavien. Vi kan dock se en tydlig ökning av vetenskapliga artiklar från 1990-talet och framåt och särskilt studier av mind-body terapier, manuella manipulationer och akupunktur. Vi kan också se att forskningen har blivit allt mer kliniskt inriktad över tid.  

Torkel Falkenberg, docent på Karolinska Institutet på Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, gav bland annat en översikt över policyarbetet kring komplementärmedicin internationellt med tyngdpunkt på WHO:s strategi för traditionell medicin 2014–2023. Syftet är att stötta medlemsländer att utveckla system för att stärka komplementärmedicinens roll på ett vis så den kan bidra maximalt till människors hälsa.

En fjärdedel använder komplementär medicin i Stockholm

I en enkätstudie, som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands tog fram, kartlades nyligen patienters användning av komplementära metoder i Stockholm. De preliminära resultat som presenterades på mötet visade att en fjärdedel av alla patienter med cancer använde någon form av komplementär medicin. Främst användes vitaminer, mineraler, naturprodukter, avslappning, massage och yoga.

-Det som var signifikant och stämmer med internationella data var också att det främst är välutbildade kvinnor under 50 år som använder komplementär medicin, säger, Kathrin Wode, onkolog och verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Johanna Hök Nordberg, apotekare, lärare och forskare på KI och processledare för processen integrativ cancervård på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland säger att intresset för komplementärmedicin har ökat senaste åren.

-Vi märker stor kunskapsefterfrågan hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med patienter som har cancer. De önskar mer fakta och information kring olika metoder för att kunna svara när patienter och närstående frågar efter olika typer av komplement, säger hon. Intressant är också att även patienter har en önskan om att ha en ökad dialog kring komplementära metoder med hälso- och sjukvården. Så detta är något som alla parter efterfrågar och därför behöver vi mer kunskap om befintlig forskning och hur andra institutioner världen över har valt att jobba med dessa frågor.

Broschyr ger stöd till sjukvårdspersonal och patienter

Lena Sharp, t f avdelningschef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland betonar att frågorna är av stor vikt både för patienter- och närstående och för professionen.

-För att belysa och bevaka dessa frågor har vi två processledare inom integrativ cancervård hos oss. De har bland annat tagit fram en broschyr som stöd till både hälso- och sjukvårdspersonal och till patienter för att skapa en ökad dialog kring komplementär och alternativa metoder mellan patienter och vården.

Läs mer om integrativ cancervård

Från vänster: Alex Molassiotis, Lynda Balneaves, Johanna Hök Nordberg, Torkel Falkenberg, Claudia Witt, Roger Henriksson, Jenny-Ann Brodin Danell, Kathrin Wode, Lena Sharp, Jun J Mao