Nytt beslutsstöd vid misstanke om prostatacancer

Sidan publicerades 8 oktober 2018

Stödet ska hjälpa distriktsläkare på vårdcentraler i Stockholm att ställa rätt frågor till patienter vid misstänkt prostatacancer.

En teknisk lösning, som är integrerad i journalsystemet, TakeCare, har nyligen tagits fram där distriktsläkare inom primärvården lättare ska få vägledning att fatta rätt beslut om fortsatt snabb cancerutredning vid välgrundad misstanke om prostatacancer.

Stödet testas nu på tre vårdcentraler i Stockholms läns sjukvårdsområde. Faller projektet väl ut kan stödet införas inom hela primärvården redan nästa år.

Den tekniska lösningen är klar sedan i juni då Sophiahemmets Husläkarmottagning var först ut med att pilottesta verktyget. Nu utvidgas projektet med ytterligare tre vårdcentraler, Gröndal-, Torsvik- och Liseberg vårdcentral inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

- Vi ser fram emot att verktyget testas hos oss. All utveckling som underlättar och minskar den administrativa bördan är angelägen, säger Christel Wisdahl, verksamhetschef på Gröndals och Lisebergs vårdcentral.                   

Snabbare hantering

Det interaktiva beslutsstödet används då distriktsläkaren möter en patient som har symtom på prostatacancer, förhöjt PSA eller patologiskt fynd vid undersökning av prostatan.I beslutsstödet får distriktsläkaren frågor om ärftlighet, om patienten har urinträngningar och om patienten har smärta i skelett. Svar på frågorna bildar ett underlag till urologen. Efter det skapar systemet en remiss som skickas enligt standardiserat vårdförlopp och hanteras snabbt för vidare utredning. 

-Behovet av tekniska lösningar som underlättar det kliniska arbetet och minskar onödig administration är stort. Detta är ett steg i rätt riktning, säger Elinor Nemlander, distriktsläkare på Gröndals vårdcentral och koordinator Cancer i primärvården, CaPrim.

Det är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, RCC, som har tagit initiativet att införa ett kliniskt beslutsstöd för enhetligt omhändertagande av patienter med misstänkt prostatacancer i samarbete med kunskapsteam Cancer i primärvården, CaPrim.

Bättre remissunderlag

-Hela idén är att underlätta för läkarna inom primärvården och att remissmottagarna får all nödvändig information för fortsatt utredning. Frågorna som ställs är ett underlag till en standardiserad remisstext där PSA-värdet inkluderas tillsammans med eventuella läkemedel som systemet plockar fram automatiskt, säger Kathrin Wode, överläkare, verksamhetsutvecklare och delprojektledare på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland inom CaPrim.

Syftet med beslutsstödet är, förutom att ge stöd till distriktsläkare i primärvården vid bedömning och ställningstagande till remittering av patienten, också att underlätta för distriktsläkare att följa standardiserade vårdförlopp. Genom att samla tillgänglig relevant data från nationellt framtagna vårdprocesser och information från patienternas journaler på ett och samma ställe ökar möjligheten att få mer träffsäker information som underlag när patienter behöver remitteras till specialist i urologi för vidare utredning.

Beslutsstödet ska nu testas i sex månader för att sedan utvärderas av läkare och remissmottagare för att säkerställa att systemet bidrar till avsedd effekt innan det kan implementeras brett i hela primärvården.