100 kvinnor kallas till extra uppföljning av cellprov i Stockholm

Sidan publicerades 22 oktober 2018

Vid Karolinska Universitetslaboratoriets rutinmässiga kvalitetskontroll har drygt 100 felaktigt bedömda cellprover identifierats. Berörda kvinnor kallas nu till uppföljning hos gynekolog.

Cellprover som tas inom den organiserade screeningen för livmoderhalscancer i Stockholm analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet. I laboratoriets rutinmässiga kvalitetskontroll, omfattande åren 2016 - 2017, har drygt 100 kvinnor identifierats vars prov har felbedömts som normala och som vid eftergranskning visat tecken på cellförändringar som behöver undersökas hos gynekolog. Dessa kvinnor kallas nu till uppföljning av screeningverksamheten.

Fakta

I Stockholms läns landsting och Region Gotland ansvarar screeningverksamheten vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland för kallelsehantering, remittering, registrering, uppföljning, utvärdering och information om programmet till allmänheten.

Karolinska Universitetslaboratoriet ansvarar för analys av cellprover.

Inom screeningprogrammet i Stockholm – Gotland tas varje år cirka 120 000 cellprover och bland dessa prover hittas cirka 4 500 med cellförändring som motiverar uppföljning hos gynekolog.