Fler anmälningar bör göras till cancerregistret

Sidan publicerades 15 november 2018

Minst 1700 cancerfall saknas i cancerregistret i Stockholm Gotlandregionen.

Det är den som är ansvarig för verksamheten i den lokala hälso- och sjukvården som har uppgiftsskyldighet i cancerregistret.

– Trots att det skickats många påminnelser vet vi att det saknas minst
1 700 fall i Stockholm Gotland regionen för diagnosår 2017. Täckningsgraden var 92 procent. Detta påverkar incidensrapporten som sammanställs från Socialstyrelsen, säger Marie Abrahamsson, chef på enheten för canceruppföljning och kvalitetsregister på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Hon betonar att inrapporteringen fungerar alldeles utmärkt på många enheter men också att fler behöver rapportera det som är anmälningspliktigt enligt Socialstyrelsens föreskrift.

– Har man gjort en anmälan till kvalitetsregistret behövs ingen separat anmälan till cancerregistret.

Fakta om uppgiftsskyldighet till cancerregistret

Den som är ansvarig för verksamhet i hälso- och sjukvården har uppgiftsskyldighet till cancerregistret och är därmed skyldig att se till att uppgifterna rapporteras på det föreskrivna sättet.

Sjukvårdshuvudmännen måste därför se till att det finns rutiner och en fungerande infrastruktur på varje klinik/avdelning som gör det möjligt att göra en anmälan

Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret regleras i lagen om hälsodataregister (1998:543) och i senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7). Uppgiftsskyldigheten gäller samtliga vårdgivare vilket innefattar landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Uppgiftsskyldighet gäller för de nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som upptäcks vid klinisk diagnostik, bildundersökning, morfologisk undersökning, annan laboratorieundersökning och klinisk obduktion.