Fler cancerpatienter än tidigare får tillgång till stödjande vård

Sidan publicerades 29 juni 2018

En ny studie visar att allt fler cancerpatienter får tillgång till stödjande vård, som kontaktsjuksköterskor och individuella vårdplaner, i Stockholms regionen.

Lena Sharp, tf verksamhetschef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, med medarbetare, har nyligen publicerat en artikel ”Access to supportive care during and after cancer treatment and the impact of socioeconomic factors” i den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica. 

Några frågor till Lena Sharp:

Vad har man kommit fram till i studien?

-Att tillgången till stödjande vård, Supportive care, har ökat i regionen de senaste åren. Men också att patienter som genomgår kombinationsbehandling för sin cancersjukdom, patienter utan högskoleutbildning och/eller utlandsfödda i högra grad rapporterar att de får tillgång till kontaktsjuksköterskor och individuella vårdplaner. 

Finns det några förbättringsområden?

- Ja, tyvärr blir relativt få patienter remitterade till palliativ vård för stöd och ännu färre får information om rättigheter till en förnyad medicinsk bedömning. Dessutom får män i högre grad än kvinnor tillgång till en skriftlig individuell vårdplan. 

Hur kommer det fortsatta arbetet kring stödjande vård att se ut?

-Vi fortsätter att genom samordnande kontaktsjuksköterskor öka tillgängligheten till stödjande vård i alla former. Vi behöver särskilt öka tillgången till palliativ vård och förnyad medicinsk bedömning. Dessutom behöver vi komma till rätta med skillnaden i tillgång till vårdplan mellan könen. 

Vad mer behöver man göra för att fortsätta den inslagna vägen kring jämlik vård?

-Vi behöver fortsätta den satsning på jämlik cancervård som vi påbörjat. Här har Regionalt cancercentrum en enormt viktig roll både när det gäller prevention, screening och tidig upptäckt men också när set gäller cancerbehandling, rehabilitering och palliativ vård. 

Läs hela vetenskapliga artikeln på Acta Oncologica