Alla patienter med cancer får inte tillräckligt stöd

Sidan publicerades 9 januari 2018

Flera av de stödjande åtgärder som föreslås i den svenska nationella cancerstrategin för att stärka patientens ställning genom att förbättra information, kommunikation, omhändertagande och bemötande når inte stora grupper av cancerpatienter.

Samtliga patienter som diagnosticerades med blodcancer, cancer i huvud-halsområdet, underlivscancer hos kvinnor och cancer i buken inom Stockholm-Gotlandregionen under 2014 erbjöds att delta i en enkätundersökning. Undersökningen, som genomfördes av RCC Stockholm Gotland, besvarades av 869 patienter under uppföljningsperioden efter genomgången cancerbehandling. Drygt hälften av patienterna (53%) angav att de hade kontakt med en kontaktsjuksköterska. Enstaka patienter angav att de hade en annan fast vårdkontakt. Endast 43 % av patienterna hade erhållit en skriftlig individuell vårdplan.

Intressant i sammanhanget är att de som haft en vårdplan rapporterade att de var mer nöjda generellt med information kring vård och behandling. Endast 29 % av patienterna angav att de erhållit information från sjukvården om patientorganisationer och även här rapporterar de som fått denna information att de är mer nöjda generellt med informationen kring vård och behandling i jämförelse med de som inte erhållit denna information. Enbart 16 % av patienterna beskriver att de remitterats till palliativ vård trots omfattande cancerbehandling och i många fall svåra symtom. Blygsamma 8 % av patienterna rapporterar att de fått information om den lagstiftande rättigheten till förnyad medicinsk bedömning, så kallad second opinion.

Resultaten av denna undersökning har använts för att identifiera förbättringsområden och implementera nya arbetssätt. Förklaringen till att inte dessa beslutade stödjande åtgärder når cancerpatienterna i högre grad är mångfacetterad. Ansvaret är gemensamt för alla vårdgivare och förvaltningsorganisationer.

Det är tydligt att vi behöver fokusera förändringsarbetet inom cancervården ytterligare inom dessa områden, som ofta prioriteras högt av patientorganisationer och andra patientrepresentanter.

Uppföljande data från samma patientgrupper (som diagnostiserades under 2016) visar på förbättringar för samtliga stödjande åtgärder som beskrivs ovan. Dessa data sammanställs nu av RCC Stockholm-Gotland och kommer att publiceras inom kort.

Läs hela artikeln här.