Tydligare uppdrag för regionala vårdprogramsgrupper

Sidan publicerades 8 april 2018

Totalt finns nu 37 nationella vårdprogram för cancersjukdomar. Många av vårdprogrammen har också antagits regionalt av beslutsfattare i Stockholm och på Gotland.

Målet är att de regionala vårdprogramsgrupperna ska få det formella mandatet att utgöra en referens- och expertgrupp till RCC och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och Region Gotland. Där pågår nu ett arbete att förankra och förtydliga. Det krävs en fokuserad och lokal insats för att de nationella vårdprogrammen ska kunna implementeras och anpassas optimalt i regionen. Därför har även den regionala organisationen för vårdprogramgrupperna anpassats och arbetsformerna förändrats.

Verksamhetschefer från respektive vårdgivare utser vilka medarbetare som ska representera de aktuella diagnoserna samt ger förslag på ordförande. De regionala vårdprogramsgrupperna ska vara mottagare och uttolkare av nationella rikt­linjer/nationella vårdprogram och anpassar riktlinjerna efter regionens förutsättningar avseende kompetenser, materiella resurser och administrativa strukturer.

Arbetet ska göras i samverkan med övriga relevanta delar som specialitetsråd och expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar inom Stockholms läns läkemedelskommitté där Gotland har representation.

I vårdprogramsgrupperna ska det finnas representanter för alla berörda professioner och vårdgivare samt företrädare för patienter och närstående. Vårdprograms­gruppen ska delta i utvecklingen av nationella riktlinjer och vårdprogram samt ta ställning till behov av regional nivåstrukturering.

Följande regionala vårdprogramsordföranden har hittills utsetts:

 

  • Kolorektal cancer - Annika Sjövall (Karolinska universitetssjukhuset)       
  • Prostatacancer - Olof Akre (Karolinska universitetssjukhuset)                              
  • Bröstcancer - Sara Margolin (Södersjukhuset)
  • Esofagus ventrikel - Magnus Nilsson (Karolinska universitetssjukhuset)             
  • Melanom - Hanna Eriksson (Karolinska universitetssjukhuset)                                      
  • Lungcancer - Samy Abdel Halim (Karolinska universitetssjukhuset)                 
  • Urinblåsecancer - Christoffer Adding  (Karolinska universitetssjukhuset)         
  • Gyncancer - Henrik Falconer (Karolinska universitetssjukhuset)                 
  • Njurcancer - A-H SchermanPlogell (Södersjukhuset) och Ulrika Harmenberg (Karolinska universitetssjukhuset)

Mer info om de nationella vårdprogrammen finns här.