Kortare ledtider och standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 8 april 2018

Cancer tar inte semester. Bättre och snabbare diagnostik, kortare väntetider och tidigt insatt behandling är målet för statens och landstingens fyraåriga stora satsning på standardiserade vårdförlopp, SVF.

De standardiserade vårdförlopp som nu används möjliggör direkta kontakter mellan vårdgivare och RCC. Det bidrar till att resurserna hamnar där de gör mest nytta och inte fastnar i olika administrativa svarta hål. Dessutom underlättas uppföljningen av de olika satsningarna på SVF. Arbetet kommer inte att visa snabba förändringar, men redan nu finns vissa förbättringar i ledtider hos flertalet vårdgivare. Stimulerande är att efter införandet av SVF och nya arbetssätt har patologin avsevärt förbättrat sina ledtider.

Inom ramen för SVF genomförs en stor satsning på primärvården och teledermatologi. På Danderyds sjukhus har ett nytt diagnostiskt centrum startat. Syftet är att förbättra diagnostiken för de som har oklara symtom som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom eller som i bästa fall kan friskförklaras. Sedan tidigare finns motsvarande satsningar i Södertälje och på Gotland. Detta har lett till en klart förkortad tid till diagnos i Södertälje och det pågår en detaljerad genomgång av denna verksamhet. Nästa steg i utvecklingen av diagnostiskt centrum har påbörjats gemensamt med akademin och lokala företag. Målet är att försöka hitta nya markörer för dold cancer.

Roland Söderholm, medicinskt ansvarig överläkare på diagnostiskt centrum Södertälje har tillsatts som regional processledare för allvarliga ospecifika symtom.

Anmäl dig till SVF konferens 2018

Den årliga lärandekonferensen arrangeras 28 maj. Välkomna till en dag där vi får ta del av intressanta projekt som pågår i alla delar av cancervården. Arbetssättet med SVF är här för att stanna och regeringen har satt upp mål för cancervården som vi ska nå år 2020. I arbetet med att nå målen ligger fokus på bland annat en jämlik cancervård för alla patienter, kortare väntetider och den strategiskt viktiga kompetensförsörjningen i regionen. Läs mer om dagen och anmäl dig här.

Film om SVF

Film standardiserade vårdförlopp i cancervården

En ny film ger grundläggande kunskap om standardiserade vårdförlopp och målen med det nya arbetssättet. Filmen är 10 minuter lång och lämpar sig väl att visa på arbetsplatsträffar och gärna i verksamheter som inte dagligen arbetar med SVF. Den kommer också användas av patientföreningar i deras utbildningsarbete. Här hittar du filmen.

I många partiers budgetproposition föreslås en fortsatt satsning på SVF och cancer.

Roger Henriksson