Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland vinner SLL:s jämställdhetspris 2017!

Sidan publicerades 25 oktober 2017

Priset inrättades i år för att uppmärksamma en verksamhet eller en eller flera medarbetare som gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård.
Som första vinnare någonsin får RCC detta pris med följande motivering:

"Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, RCC, arbetar med jämställdhetsfrågor från ax till limpa, med allt från att införa jämställdhetskonsekvenser i verkställighetsbeslut, till att anställa hälsoinformatörer.

RCC använder ett systematiskt angreppssätt, i kombination med ett kreativt angreppssätt, för att nå ut till grupper som är svåra att nå. RCC:s arbete kan med fördel användas som inspiration till andra verksamheter som vill ta ett systematiskt grepp kring jämställdhet."

Bakgrund
RCC Stockholm-Gotland har tagit en rad initiativ och genomfört flera viktiga åtgärder som ökar både jämställdhet, jämlikhet och mångfald inom regionens cancervård. Som första avdelning inom SLL utbildades samtliga 50 medarbetare och chefer i verksamheten under våren 2015. Dessutom utbildades drygt 40 vårdföreträdare som på deltid arbetar på uppdrag av RCC, vilket gjorde att kunskapen kunde spridas ut i vårdverksamheterna. Samtliga genomgick SLL:s certifierade utbildning i jämlik vård. Detta blev starten för ett mycket omfattande arbete kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald inom cancervård och cancerprevention. Ett flertal projekt startades med utbildningen som grund:

• Projekt med hälsoinformatörer: Samarbete med Botkyrka kommun för ökad kunskap kring cancer och hur man kan minska risken att drabbas. De 42 volontärerna (Hälsoinformatörer) boende i kommunen har varit oerhört framgångsrika i sitt arbete. Projektet stöds av UNESCO och har fått stor uppmärksamhet regionalt, nationellt och internationellt. Information kring hur man minskar risken att drabbas av cancer har tagits fram på nio olika språk. 

• Information till personer med utvecklingsstörning (i samarbete med Riksförbundet FUB, föreningen för barn och vuxna med utvecklingsstörning). Vi har också tagit fram information på fem olika språk för att öka kunskapen bland dem som ej har svenska som förstaspråk. RCC har också drivit på beslutet att avskaffa avgiften för mammografi, vilket nu är genomfört.

• Utbildning för kontaktsjuksköterskor inom cancervården, regionala processledare inom cancer samt RCC:s personal kring HBTQ frågor i cancervården.

• Jämställdhet/jämlikhet i styrande dokument; i RCC:s årliga verksamhetsplan samt i den regionala cancerplanen 2016–2019 finns ett tydligt fokus att fortsätta arbeta med jämställdhet/jämlikhet. Det finns ett obligatoriskt övervägande kring konsekvenser för jämställdhet/jämlikhet i alla verkställighetsbeslut.

• Regional processledare Jämlik cancervård: En regional processledare för jämlik cancervård tillsattes 2016 på 50 % för att bevaka dessa frågor och fortsätta att öka kunskap.

Idag arbetar vi med jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsperspektivet från början i alla projekt, det är inkluderat i allt vi gör. För, vi ser inte dessa frågor som någon som ska stå bredvid den ordinarie verksamheten, det är en integrerad del av vårt viktiga arbete med jämlik cancervård.

Mer information:

Läs gärna mer om RCC:s arbete kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald här