Cancerrehabilitering på temadag

Sidan publicerades 4 oktober 2017

Ett 60-tal kontaktsjuksköterskor, patientföreträdare och regionala processledare deltog i höstens temadag som RCC arrangerade den 19 september.

Temat för dagen var cancerrehabilitering. Fokus låg på vad kontaktsjuksköterskor kan göra för att tidigt identifiera och bedöma rehabiliteringsbehov samt vilka åtgärder som bör vidtas. Det nationella vårdprogrammet, vikten av systematiska bedömningar, egenvård, patienters lärande samt jämlik cancervård diskuterades.

Den regionala cancerplanen beskriver att alla cancerpatienter har rätt till en psykosocial bedömning. RCC planerar för utbildningssatsningar under 2018 kring psykosociala bedömningar och strategier för åtgärder.

Det framkom under dagen att det finns behov att se över hur kontaktsjuksköterskornas vårdåtgärder registreras (KVÅ) eftersom gällande regelverk tolkas på olika sätt i vårdverksamheterna. Medarbetare från RCC ser över detta och fortsätter dialogen framöver.

Lena Sharp