Första europeiska dagen för cancersjuksköterskor

Sidan publicerades 18 maj 2017

I dag firas den första europeiska cancersjuksköterskedagen med syftet att lyfta betydelsen av cancersjuksköterskors arbete. Det är European Oncology Nursing Society (EONS) som introducerar dagen. Inom Regionala cancercentrum pågår flera satsningar för att utveckla och stärka cancersjuksköterskans roll utifrån patientens perspektiv, i linje med den nationella cancerstrategin.

Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt enligt patentlagen. Rätten till fast vårdkontakt finns även med i den nationella cancerstrategin. Syftet är att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården.

Kontaktsjuksköterskan har en central roll i vårdprocessen

I cancervården utgör kontaktsjuksköterskan den fasta vårdkontakten. Att kontaktsjuksköterske-funktionen fungerar väl är en mycket viktig del för att målen i den nationella cancerstrategin. Detta eftersom kontaktsjuksköterskan har en central roll i hela vårdprocessen.

I en nyligen publicerad rapport  från Uppsala- och Örebro regionen beskrivs att det finns stora olikheter kring hur kontaktsjuksköterskerollen har implementerats.

I en enkät som skickats till cirka 1000 cancerpatienter i region Stockholm och Gotland i början av 2017 ser vi att de patienter som har en kontaktsjuksköterska är mer nöjda med informationen kring vård och behandling.

Satsningar

I hela landet pågår stora satsningar för kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskor. Flera regioner har tillsatt fler kontaktsjuksköterskor och utbildning är framtagen på nationell nivå i samverkan med lärosäten i hela landet. Det finns en nationell kursplan och utbildningar ges inom varje region. RCC i samverkan har även nyligen förtydligat kontaktsjuksköterskans uppdrag att göra bedömningar och utifrån patientens behov planera åtgärder. 

Inom region Stockholm och Gotland görs en stor satsning för att öka karriärmöjligheterna för kontaktsjuksköterskor och för att utifrån patientens perspektiv skapa en mera sammanhållen vårdkedja, genom att införa en ny avancerad roll - Samordnande kontaktsjuksköterska. Införandet har bland annat bidragit till att fler patienter både erbjuds kontaktsjuksköterska och en skriftlig vårdplan, jämlikheten ökar och att patientsäkerheten förbättras.  

Om cancersjuksköterskedagen

Europas cancersjuksköterskedag är en del av det europeiska cancerprojektet (RECaN) som leds av European Oncology Nursing Society (EONS) och stöds av European CanCer Organization (ECCO). Projektet pågår över tre år med målet att öka erkännandet av cancersjuksköterskor i hela Europa. Cancersjuksköterskedagen kommer att återkomma årligen.