Satsning på nya rollen samordnande kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 2 juni 2017

2015 startade pilotprojektet Samordnande kontaktsjuksköterska och det har givit mycket goda resultat. Fler patienter får en kontaktsjuksköterska och är mer nöjda med den vård och information de får. Därför utökas och förlängs projektet med start hösten 2017.

Att kontaktsjuksköterskefunktionen fungerar väl är mycket viktigt för att målen i cancerplanen ska genomföras. Genom att införa en ny avancerad roll - Samordnande kontaktsjuksköterska ökar karriärmöjligheterna för kontaktsjuksköterskor och från patientens perspektiv skapas en mer sammanhållen vårdkedja inom region Stockholm och Gotland.

Ny satsning

Eftersom projektet visat mycket goda resultat kommer projektet utökas till att omfatta alla cancerdiagnoser. Det nya projektet kommer att pågå från september 2017 till december 2018.

- För att utnyttja resurserna ännu bättre kommer processledarrollen och samordnande kontaktsjuksköterskerollerna att integreras. De kommer att jobba som ett team för att på bästa sätt utveckla och förbättra vården, säger Bodil Westman, projektledare Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Stockholm – Gotland.

Om rollen

Den samordnande kontaktsjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att skapa en sammanhållen vårdkedja ur patientens synvinkel. De ska bland annat stötta befintliga kontaktsjuksköterskor med att utveckla och stärka samverkan med olika aktörer inom cancervården. En annan viktig del är att arbeta för att alla patienter får en vårdplan, för att öka patientens delaktighet och möjlighet att göra aktiva val.

Utvärdering och resultat

Patientenkäter visar bland annat att införandet av den nya rollen bidragit till att fler patienter både erbjuds kontaktsjuksköterska och en skriftlig vårdplan, jämlikheten ökar och att patientsäkerheten förbättras.

Även fokusgruppsintervjuer har genomförts med patienter, kontaktsjuksköterskor och chefer.

-  Intervjuerna visade att det finns ett behov av den nya rollen då Samordnadekontaktsjuksköterskan har möjlighet att ta ett helhetsperspektiv på kontaktsjuksköterskans arbetsprocess och se var förbättringar behövs. De har även möjlighet att driva förändringarna vidare både mot ledning och i det dagliga arbetet, säger Bodil Westman.

De samordnande kontaktsjuksköterskorna har även bidragit starkt till förbättringar inom cancervården och har en central roll inom arbetet med de standardiserade vårdförloppen.