Arbete för kortare väntetider inom endoskopi

Sidan publicerades 20 februari 2017

Kvalitetsuppföljning, gemensam kompetensutveckling och standardiserade remisser och journalsvar. Det är några av områdena som är i fokus när endoskopiverksamheten i Stockholms län ska utvecklas och väntetiderna kortas för patienterna.

Vårdpersonal vid datorFör bland annat tarmcancer är tidig upptäckt mycket viktig för överlevnaden. För att förbättra kvalitén och patientflödet och därmed öka andelen tidiga diagnoser har ett projekt inletts för att utveckla endoskopivården i länet. Projektet är ett led i arbetet med att korta väntetiderna i cancervården genom bland annat standardiserade vårdförlopp.

Nuläge och målbild

Just nu pågår en kartläggning av hur endoskopivården ser ut idag. Projektet ska hålla på till 2018 och målbilden är:

  • En väntetid på max 10 kalenderdagar, oberoende av endoskopienhet
  • Standardiserade remisser och journalsvar
  • Kontrollerade remissflöden
  • Förslag och genomförande av på kvalitetshöjande åtgärder

– Endoskopin har en nyckelroll för att korta väntetiderna för tarmcancerpatienterna. Därför är det välkommet att vi har fått möjlighet att lägga så mycket fokus på de utmaningar som vårdområdet är till gagn för våra patienter, säger Ralf Segersvärd, verksamhetschef på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig för utvecklingsprojektet inom endoskopin.

Projektet drivs av endoskopi- och gastrokliniker i SLL tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland inom ramen för arbetet med standardiserade vårdförlopp. Arbetet sker också i nära samverkan med mag- och tarmrådet i länet.

Läs mer om endoskopiprojektet på cancercentrum.se