RCC Stockholm – Gotland godkänt vid Socialstyrelsens uppföljning

Sidan publicerades 25 april 2017

RCC Stockholm – Gotland har uppnått målen med nivåstrukturering och vårdprocesser enligt Socialstyrelsens utvärdering av arbetet med införandet av den nationella cancerstrategin och den regionala Cancerplanen. Flera intressenter lyfter fördelar med nivåstruktureringen, att RCC har bidragit stort till breda dialoger över både organisations- och professionsgränser och det stärka patientperspektivet - genom hela vårdkedjan.

-  Jag är väldigt glad och stolt att RCC Stockholm Gotland har uppnått målen inom dessa kriterier. Det är ett fantastiskt resultat som uppnåtts genom hög kompetens bland vårdens medarbetare och ett gott samarbete mellan medarbetarna inom RCC, vården, förvaltningen, politiker och patientföreträdare säger Roger Henriksson, professor och chef RCC Stockholm – Gotland. 

Framgångar - nivåstrukturering

Vid tidigare uppföljning har Socialstyrelsen noterat att det stormat rejält i arbetet med nivåstrukturering och då speciellt inom bröstcancer. Nu hörs istället i stort samstämmigt att arbetet med nivåstrukturering har gått bra. 

Flera intressenter lyfter fram bildandet av Centrum för cancerrehabilitering som en viktig och positiv förändring för cancerpatienterna. Många lyfter även fram en positiv utveckling av multidisciplinära konferenser (MDK) som underlättas av nya möjligheter via video. 

Att patienter på Gotland erbjuds polikliniska besök via länk lyfts fram som en stor fördel för patienterna som slipper en del av resandet till Stockholm.

Många framhåller som framgångsfaktor att det funnits ett starkt politiskt stöd för cancerplanen, att politikerna hållit ut hela vägen, till och med vid genomförandet, när det varit svårigheter i arbetet.

En annan sak som lyfts fram gäller RCC:s placering i hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i SLL som inneburit att RCC har haft goda möjligheter att bidra till krav i avtalen och att det är ett utmärkt sätt att föra utvecklingen framåt.

Få utmaningar nämns inom detta område. 

Framgångar – vårdprocesser 

RCC anses av de flesta intressenter ha bidragit stort till breda dialoger över både organisations- och professionsgränser. Det har varit en förutsättning för hur väl arbetet med utvecklingen av vårdprocesserna har lyckats. Intressenterna menar också att det breda samarbetet som inkluderar forskare, kliniker, RCC och förvaltning där alla jobbar tillsammans har gett goda resultat och nya arbetssätt.  

Flera anser att RCC:s placering i hälso- och sjukvårdens förvaltning i SLL varit genialisk. Det anses vara en stor framgångsfaktor att RCC haft möjlighet att påverka utformningen av avtal, och de vill se än mer samverkan mellan avtalstjänstemän och kunskapscentrum.  

Vidare framhålls att RCC Stockholm–Gotland bidragit till att stärka patientperspektivet genom hela vårdkedjan. Flera talar om ett paradigmskifte, att begreppen vårdprocess, patentprocess, patientflöden, den sömlösa vården och de arbetssätt som följer med dessa begrepp inte fanns före RCC.  

Införandet av Min vårdplan med patientdagbok, kontaktsjuksköterskor, aktiva överlämningar mellan vårdenheter, patientsäkerhetsarbetet liksom arbetet för en mer jämlik vård är sådant som intressenterna lyfter fram.  

RCC:s medarbetare anses vara kreativa och testar nya arbetssätt. Ett flertal exempel har tagits upp. I arbetet för tidig upptäckt och att förebygga cancer lyfter de flesta fram Botkyrkaprojektet som framgångsrikt. Ytterligare exempel som framkommit är att genom regionalt kunskapscentrum inom patologin så har väntetiderna i princip försvunnit.  

Flera intressenter anser att det är viktigt att få med vårdcentralerna i arbetet, och de anser att RCC gör ett bra jobb som trots det stora antalet vårdcentraler arbetat med uppsökande verksamhet till varje vårdcentral.  

Strukturerad uppföljning av allt det arbete som genomförs liksom uppföljningen av utvecklingen i cancervården är andra områden som intressenterna anser är viktiga och där man menar att RCC gör ett bra jobb.  

Utmaningar – vårdprocesser

När det gäller utmaningar i arbetet med att utveckla vårdprocesserna så menar flera att det finns en tröghet i förbättringsarbetet, att arbetet med att korta väntetiderna tar för lång tid. Några menar att det handlar om att kompetensbrist och personalförsörjning utgör hinder i arbetet med att korta väntetider liksom för utvecklingsarbetet i vården i övrigt. Andra menar att det är svårt nå hela vägen in i den kliniska vardagen – att vården måste göra förbättringsarbetet till sitt, med RCC som stöd. 

Om utvärderingen

Socialstyrelsen har sedan starten av RCC 2013 haft i uppdrag att följa upp och stimulera utvecklingen av RCC avseende etableringsperioden. Den senaste rapporten omfattar det fjärde och sista året av etableringsperioden och kriterierna vårdprocesser och nivåstrukturering. Utvärderingen görs genom platsbesök och dialog med olika intressenter så som vårdgivare, patientföreträdare, politiker och medarbetare på RCC.

Rapporten omfattar uppföljning av det sista året av etableringsperioden och kriterierna vårdprocesser och nivåstrukturering.