Studie om preparat framställt av mistelextrakt

Sidan publicerades 7 september 2016

I början på juni startade en svensk studie (MISTRAL=MISTletoe TRiAL) på flera nationella studiecentra med ett sedan 2013 godkänt växtbaserad läkemedel. Syftet med studien är att undersöka om patienter med avancerad bukspottkörtelcancer kan leva längre och ha en bättre livskvalitet om de får behandling med ett preparat framställt av mistelextrakt som tillägg till sedvanlig behandling. Tidigare publicerad data från en europeisk studie talar för att det kan finnas en effekt.

Om studien

Studien är en akademisk nationell randomiserad placebokontrollerad multicenter studie på 290 patienter med inte operabel pankreascancer. Mistelpreparat (Iscador®Qu) testas som tillägg till vald behandling (palliativ cytostatika eller ren symtomlindring, så kallad best supportive care). Patienterna stratifieras avseende studiecenter och planerad cytostatikabehandling och randomiseras 1:1 i 2 studiearmar. Båda grupper tar tre subkutana injektioner/vecka; i behandlingsarmen mistelextrakt i stigande dos och i kontrollarmen fysiologisk koksaltslösning (placebo).

Inbäddad i studien är en kvalitativ intervjustudie på 30 patienter för att utvidga förståelsen för deltagarnas upplevda livskvalitet och påverkan på det dagliga livet. Det kompletterar därmed de kvantitativa data som huvudstudien genererar.

Godkänd av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden

Studien är godkänd av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden och stöds av RCC Stockholm - Gotland. Nationellt startmöte med all involverad studiepersonal hölls på Regionalt Cancercentrum 10:e maj, studiestart var den 8:e juni 2016 med 4 studiecentra; fler kliniker har anmält intresse för att ansluta. Beräknad studielängd är knappt 3 år.

- Betydelsen av projektet ligger på flera plan: konkret skulle positiva resultat innebära en livsförlängande effekt och/eller förbättrad livskvalitet för en patientgrupp med mycket dyster prognos och svåra symtom som påverkar livskvaliteten i livets slut. I ett större perspektiv skulle ett förbättrat evidensläge även påverka behandlingen av patienter med andra cancerdiagnoser i avancerat skede - särskilt då prepraten är kostnadseffektiva och atoxiska. De är visserligen godkända i Sverige sedan 2013 men används av tradition i mycket liten utsträckning. Projektet har en högkvalitativ studiedesign och kommer att bidra till efterfrågad evidens, säger Kathrin Wode, Onkolog Öl, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset, Processledare Integrativ Cancervård, Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland.