Förstärkning av cancervården i Stockholms län

Sidan publicerades 27 september 2016

Allt fler personer får cancer eller lever länge med cancer. Beräkningar visar att antalet cancerfall kommer fördubblas inom mindre än 20 år. För att möta det ökade behovet förstärker Stockholms läns landsting cancervården och den kliniska patientnära cancerforskningen i länet.

Cancervården består av diagnostik, onkologi, kirurgi och rehabilitering. Den onkologiska vården har förstärkts i länet och bedrivs nu på flera akutsjukhus. Syftet är att öka tillgänglighet, effektivitet och bidra till sammanhållna och trygga vårdprocesser med patienten i fokus.

– Behovet av effektiv och patientsäker cancervård ökar. Förstärkningen med onkologisk vård på fler sjukhus är ett viktigt steg i att utveckla cancervården för Stockholms läns invånare och ligger i linje med den stora satsning som görs på hälso- och sjukvården i regionen, säger Anna Nergårdh, chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

Förstärkning av den onkologiska vården

Onkologisk vård finns nu på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus. Även den patientnära forskningen förstärks genom att den finns på alla dessa sjukhus. Karolinska Institutet har en viktig samordnande roll för forskning och utveckling för sjukhusen.

Fler satsningar för bättre cancervård

– Vi är inne i en betydande utveckling av cancervården i Stockholms län. Det händer mycket på sjukhusen och inom cancervården i stort. Satsningar och utveckling av arbetssätt sker inom många områden och vi arbetar tillsammans för att stärka och trygga patientens väg i cancervården, säger Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Exempel på fler satsningar inom cancervård och klinisk forskning:

 • Kortare väntetider från misstanke till behandling
  Sedan hösten 2015 har standardiserade vårdförlopp införts för 18 cancerdiagnoser. Syftet är att väntetiderna för patienterna ska bli kortare och regionala skillnader jämnas ut. Under 2017 ska vårdförlopp införas för ytterligare tio diagonser.
 • Centrum för cancerrehabilitering
  Sommaren 2016 startade Centrum för cancerrehabilitering som har i uppdrag att ge cancerpatienter i hela Stockholms län tillgång till en tvärprofessionell, specialiserad rehabilitering. Centrumet har även ett forsknings- och utvecklingsuppdrag.
 • Bröstcentrum på tre akutsjukhus
  Tre Bröstcentrum har under 2016 etablerats på tre akutsjukhus för en mer sammanhållen vårdprocess med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning. De finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset.
 • Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi
  Ett kunskapscentrum som ska möta behovet av kompetens, resurser och forskning inom cancerområdet med fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt. Det startade 2015 och kan fungera som modell för andra bristspecialiteter inom sjukvården.
 • Diagnostiskt Centrum
  På Södertälje Sjukhus etablerades 2015 Diagnostiskt Centrum för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Centret är det första i sitt slag i Stockholms länds landsting och erbjuder utredning i öppenvård med kortast möjliga väntetider efter remiss.
 • Palliativt kunskapscentrum
  Kunskapscentrum som startade 2015 och har i uppdrag att sammanställa kunskap så att forskningsresultat omsätts till praktik samt sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård.

Läs mer om onkologisk vård på flera kliniker

Läs mer om ovanstående och andra projekt i Cancerplan 2013-2015

Läs om vad som är på gång i Cancerplan 2016-2019

Om Cancerstudier i Sverige - en databas för kliniska studier