Beslut om nivåstrukturering

Sidan publicerades 30 maj 2016

Karolinska Universitetssjukhuset blir nationellt centra för behandling av kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC) med start januari, 2017.

Landstingsstyrelsen i Stockholm har beslutat att godkänna och tillämpa Regionala cancercentrum i samverkans rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering. Förändringarna omfattar behandling av matstrups- och magsäckscancer, analcancer, vulvacancer, isolerad hypoterm perfusion (IHP) och cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC).

• Mer information om var de olika behandlingarna ska utföras

Varför nivåstrukturering?

För att kunna erbjuda högkvalitativ vård krävs att vården koncentreras så att vårdteamen som behandlar ett visst antal patienter uppnår en stor skicklighet och vana att behandla just detta tillstånd. Detta mot bakgrund av den snabba kunskapsutveckling som sker inom cancervården. Införandet av nya komplexa teknologier för diagnostik och behandling ställer stora krav på samverkan mellan vårdenheterna, att personalen i behandlingsteamen fortlöpande utbildas och att forskning bedrivs vid enheterna.

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om att arbeta med nivåstrukturering på nationell nivå inom cancervården. Det innebär att vården för vissa
behandlingar/operationer koncentreras till ett fåtal vårdenheter i landet för att uppnå bästa möjliga medicinska resultat.

Nästa steg

De nationella vårdenheterna kommer att införas januari, 2017. Samverkansgruppen för Regionala cancercentrum i samverkan kommer att följa upp tillämpningen av rekommendationen om nivåstrukturering inom dessa vårdområden.
Under våren tar övriga landsting beslut om Regionala cancercentrum i samverkans rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering.