Tretton vårdförlopp för kortare väntetider

Sidan publicerades 18 april 2016

Under 2016 införs ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp för att korta väntetiderna för cancerpatienterna utöver de fem som startade hösten 2015. Vad har hänt, vad är på gång och vilka utmaningar finns.

Från april till augusti ska de 13 nya standardiserade vårdförloppen sätta igång. Här kan du läsa vilka vårdförlopp som startar när. Lisa Jelf Eneqvist, en av två projektledare på RCC Stockholm – Gotland för införandet av standardiserade vårdförlopp i Stockolms läns landsting, har en intensiv tid bakom och framför sig. Hon poängterar att detta är ett stort lagarbete.

– Det är många som arbetar för fullt med införandet av vårdförloppen! Vi ser en stor vilja till förbättringsarbete på flera håll. De regionala processledarna driver arbetet inom sina respektive diagnoser, sjukhusens kliniker och organisationer anpassar verksamheten till vårdförloppen, koordinatorer utbildas och primärvården och den öppna specialistvården ställer om sina remissrutiner.

Exempel på lokalt arbete är öron-, näs- och halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och urologkliniken på Södersjukhuset.
– Vi kan redan se positiva effekter av de ständiga förbättringar som görs inom alla diagnoser. Förbättringar som kommer patienterna till del, men även personalen i form av bättre arbetssätt, säger Lisa Jelf Eneqvist.

Nedanstående urval är sådant som är aktuellt inom arbetet med standardiserade vårdförlopp på övergripande nivå.

Koordinatorer på plats

Koordinatorns funktion är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider. Hittills är 23 koordinatorer på plats genom avtal mellan respektive kliniker och RCC. Dessa genomgår nu utbildning. Cancerrådgivningen fungerar som nav, där de förutom att de ger stöd till cancerberörda, även samordnar alla koordinatorer och kan ge stöd till läkare i framförallt primärvården. Se presentation om Cancerrådgivningen som nav på regeringens lärandekonferens i februari 2016.

Remissmallar för radiologi och tidigarelagd digitalisering av patologi

Remissmallar för radiologi och tidigarelagd digitalisering av patologi
Inom diagnostik är mycket på gång. Som en pilot tas mallar för remisser och svar fram för radiologi inom prostata. En koordinator finns bland annat på plats på Karolinskas röntgenklinik för att administrera de obokade tiderna för alla vårdförlopp. Inom patologin påbörjas under året en pilot med digitalisering. Remittenterna har möjlighet att märka remisserna med ”SVF” i kryssruta i Take Care så att remisserna kan följas upp.

Kommunikationsinsatser till primärvården

Under vintern och våren pågår ett mycket stort antal dialogmöten för att nå medarbetare på länets över 200 husläkarmottagningar. Ett arbete som RCC ansvarar för. Dels är det möten öppna för alla, dels möten på plats hos de husläkarmottagningar som önskar. Anmäl dig till den öppna träffen den 25 april här och vill du ha besök till din vårdcentral, kontakta Mona Ridderheim. Stöd till primärvården finns på viss.nu och på regional information på RCC:s webbplats.

Utmaningar med KVÅ-kodningen

Det har varit och är fortfarande betydande utmaningar vad gäller KVÅ-kodningen, bland annat kan privata öppenvårdsurologer inte registrera KVÅ. Det förklarar varför SLL har förhållandevis få vårdförlopp registrerade. Registrering pågår i efterhand och andra registreringsalternativ undersöks för närvarande. Se statistik på uppföljningen av vårdförloppen.

Lärandekonferens nyckelpersoner inom SVF

Den 31 maj bjuds nyckelpersoner som arbetar med införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns in till en eftermiddag i lärande och erfarenhetsutbyte kring SVF. Inbjudan har skickats ut och anmälan gör du här