Stor satsning på rehabilitering för cancerpatienter

Sidan publicerades 23 februari 2016

I mars startar Centrum för cancerrehabilitering och den specialiserade rehabiliteringen blir tillgänglig för alla cancerpatienter i Stockholms län. Kompetens samlas runt de svårare rehabiliteringsfrågorna och forskning och utveckling blir en naturlig del av vården.

Äldre patient med vårdpersonal

Rehabilitering är en angelägen fråga för cancerpatienterna. Inför arbetet med den tidigare Cancerplanen gav Patient- och närståenderådet frågan högsta prioritet.
– Det känns därför nu fantastiskt att detta efterlängtade centrum snart slår upp sina dörrar för de cancerpatienter som har särskilda rehabiliteringsbehov. Det skapar bättre förutsättningar för en mer jämlik vård, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Fler överlever med cancer idag och cancerrehabilitering är aktuellt under hela patientens väg, från misstanke om cancersjukdom och framåt. Mycket av rehabiliteringsåtgärderna sker på den klinik där patienten behandlas och i primärvården samt hos andra vårdgivare utanför akutsjukhusen och detta ska fortsättningsvis ske. För närvarande bedrivs den specialiserade cancerrehabiliteringen vid onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och när Centrum för cancerrehabilitering öppnar får cancerpatienter med speciella behov från hela regionen tillgång till specialiserad cancerrehabilitering. Även andra vårdenheter kommer som idag att delta i arbetet med rehabilitering av cancerpatienter med vissa problem som lymfödem och neurologiska problem.

Fokus på vård och forskning

Centrumet, som är en del i regionens cancerplan, har också ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva tvärprofessionell cancerrehabilitering med forsknings- och utbildningsperspektiv. De ska ta fram standardiserade processer för cancerrehabilitering inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, nätverkssjukvård och e-tjänster.

– Det blir en effektivisering genom att mycket av cancerrehabiliteringskompetensen samlas på en enhet och rehabilitering blir en än tydligare del i stödet till patienten och närstående under hela den sammanhållna vårdprocessen. Enheten kommer även att utveckla nya arbetssätt men förväntas också samverka med andra rehabiliteringsverksamheter för att kunna fånga upp nya tankar, säger Roger Henriksson.

På sikt ska centrumet ta hand om rehabiliteringsbehov inom alla diagnoser. Inledningsvis prioriterar centrumet patienter med cancer i öron-näsa-halsområdet och i buk-bäckenområdet samt patienter med sena komplikationer av sin cancersjukdom.

Placering på Sabbatsberg

Centrum för cancerrehabilitering ska drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Avtalet träder i kraft 1 mars 2016 och gäller i fyra år med möjlighet till förlängning i två år. Verksamheten kommer att bedrivas på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.