Rådslag Cancer - dialogmöte med patienter och närstående

Sidan publicerades 5 mars 2015

Torsdagen den 5 mars bjöd RCC Stockholm - Gotland in patienter och närstående samt allmänheten till dialogmöte för tredje året i rad. Med syftet att utveckla cancervården genom att möta berörda patienter och närstående, även utanför patientorganisationerna, för att få in synpunkter och förbättringsförslag.

Från RCC var läkare och sjuksköterskor på plats för att bland annat berätta om satsningen för kortare väntetider, behov av kompetensförsörjning i cancervården samt hur RCC arbetar med patientinflytande. 

Det var ett mycket uppskattat möte som enligt utvärdering gav bra kort och koncis information under trevliga former där alla som ville gavs möjlighet att komma till tals.

- Bland alla saker som diskuterades under kvällen vill jag uppmärksamma den oro, som det gavs uttryck för, som finns vad gäller att anmäla missförhållanden. Man vill inte anmäla efter som detta blir offentliga handlingar. Jag vill verkligen uppmana alla som upplever att de inte fått en god vård att diskutera med ansvariga på sjukhusen eller att göra en anmälan till patientnämnden. Detta är av stor betydelse för att vi ska kunna förbättra vården, säger Roger Henriksson, chef RCC Stockholm - Gotland.

Här kan du göra en anmälan och få mer information om Patientnämndens uppdrag.

Under kvällen talade RCC bland annat om:

 • Cancerrådgivningen (f.d. Cancerupplysningen) beskrev hur de kan komplettera den övriga cancervården med samtalsstöd och kunskap.  Det kom fram önskemål om att göra Cancerrådgivningen synligare och mer välkänd bland cancerberörda. Läs mer om Cancerrådgivningen på 1177 Vårdguiden.
 • Satsning på kortare väntetider (standardiserade vårdförlopp). Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De cancerdiagnoser som omfattas till en början är: Akut myeloisk leukemi (Blodcancer), Huvud- halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Prostatacancer, Cancer i urinblåsa och urinvägar.
 • Kompetensförsörjning. Det finns en ny kompetensförsörjningsplanen som antogs av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp i november 2014. Syftet med planen är att stödja cancervården i utvecklingen av nya arbetssätt och specifik kompetens för att uppnå den bästa patientnyttan. Målet är att nå en bättre samverkan mellan vårdens professioner och en tydligare fördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper samt att utforma ett effektivare och mer ändamålsenligt IT-stöd.

Fråga kring kompetensförsörjning

– Patologer saknas och det går inte att snabbutbilda, hur löser ni det?

För att komma till rätta med den brist på patologer som under många år varit ett faktum görs nu stora satsningar på utbildning, ny teknik och digitalisering. Projektet ExDin, med stöd av Vinnova, har som målsättning att bilda ett nationellt nätverk som skapar möjligheter att dela kapacitet och kompetens över organisationsgränserna. Därigenom kortas ledtider och en hög kvalitet garanteras. RCC kommer även, i samarbete med SLL personal och Karolinska Universitetssjukhuset, inrätta ett regionalt kunskapscentrum för klinisk patologi/cytologi som ska säkerställa det regionala kompetensbehovet inom samtliga yrkeskategorier i verksamheten. Det pågår även arbete för att erbjuda en anpassad utbildning för att personer med utländsk utbildning ska få svenskt kompetensbevis.

 • Patient och närståenderådet. Rådet berättade om sina mål och utmaningar. De arbetar för att öka patienternas inflytande i cancervården, säkerställa patientmedverkan i relevanta delar av RCC:s arbete och att resultaten implementeras i sjukvården. En av de utmaningar som nämndes var att nå ut till alla patienter, även de som inte orkar eller vill gå med i nätverk och organisationer.

Områden som deltagarna ville se förbättring inom var bland annat:

 • Bemötande.
 • Förbättrad information och ett ökat ansvar från vården. 
 • Önskemål om att anpassa informationen vid vårdmötet till individen.
 • Att det är viktigt att personalen trivs och är motiverad för att minska personalomsättningen. 
 • Uppföljning och statistik viktiga morötter för vården. Utöka detta styrmedel.
 • När man kör fast behövs en juridisk instans som kan hjälpa till.
 • Väntetiderna på akuten och hygienen på plats måste förbättras.
 • IVP tar för lång tid.