Utveckling av organisation för onkologisk vård

Sidan publicerades 28 april 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt idag att förorda en förändrad organisation av delar av cancersjukvården. Syftet är bland annat att underlätta utvecklingen av verksamheten så att målen med Framtidsplanen och den regionala cancerplanen lättare kan uppnås.

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården och den regionala cancerplanen betonar starkt en utveckling där vården utformas som ett nätverk kring patienten som ska få en mer samlad väg genom vården än idag. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har låtit göra en analys av hur den icke-kirurgiska onkologiska vården skulle kunna vara organiserad för att gynna en sådan utveckling. 

Beslutet innebär att nämnden förordar att den onkologiska verksamheten organiseras enligt de förslag som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lagt. Ärendet ska nu lämnas till landstingsstyrelsen för vidare beredning. 

Tre onkologiska kliniker

Sedan drygt tio år tillbaka bedrivs den onkologiska vården som en klinik fördelad på flera akutsjukhus. Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar nu med sitt beslut att en process inleds med målet att skapa en organisation med tre kliniker för icke-kirurgisk onkologisk vård på Karolinska Universitetssjukhuset (inklusive en enhet på Danderyds sjukhus), Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus.

Nämnden beslutade också att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förbereda ett vårdavtal med Capio S:t Görans sjukhus om inrättande av ett cancercentrum från 1 januari 2016, för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Forskning och samverkan

Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning skulle en utvecklad organisation kunna göra det lättare att nå målen med både den regionala cancerplanen och Framtidsplanen, med patienten i fokus i en nätverkssjukvård. En ny organisation bedöms också ge bättre förutsättningar för att stärka och utveckla forskning samt för samarbeten.

Enligt beslut ska hälso- och sjukvårdsdirektören återkomma till nämnden med förutsättningar för och organisation av forskning och utbildning vid den klinik som föreslås ligga på Capio S:t Görans sjukhus, samt hur samverkan ska säkras mellan den föreslagna organisationen vid Capio S:t Görans sjukhus och landstingets övriga cancerorganisation.

Fortsatt beredning

I ärendet betonas att det är viktigt att akutsjukhusen och Karolinska Institutet får möjlighet att yttra sig så att utformningen av en ny organisation gynnar utvecklingen av verksamheten på bästa sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska nu, enligt beslutet, överlämna ärendet för beredning i landstingsstyrelsen.