Socialstyrelsens uppföljning av RCC:s verksamhet 2014

Sidan publicerades 23 februari 2015

Socialstyrelsen konstaterar att arbetet med etableringen av RCC är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se. Generellt har alla RCC kommit långt när det gäller såväl patientperspektiv och patientmedverkan i utvecklingsarbetet som införandet av kontaktsjuksköterskor. Men det finns även utmaningar för alla RCC, till exempel vad gäller samverkan med mellanchefsnivån.

Resultat för RCC Stockholm – Gotland

Socialstyrelsens intervjuer och diskussioner har visat att RCC Stockholm – Gotland har gjort en bra inventering av läget och utmaningarna och definierat tydliga mål. Utvecklingsplanen är heltäckande, konkret och RCC följer upp den. 

— Det är roligt att Socialstyrelsen bedömer att vi uppfyller kriterierna väl. Att vår plan anses vara tydlig och lättillgänglig, att den fungerar väl i vardagen och används ofta av flera olika intressenter är ett mycket gott betyg för oss här på RCC, säger Roger Henriksson, chef RCC Stockholm - Gotland. 

Planen används

  • Patientrepresentanterna beskriver exempelvis att de ofta har med sig planen i sitt arbete.
  • Politiker lyfter fram att den är ett viktigt redskap i det regelbundna uppföljningsarbetet.
  • De flesta anser också att planen är väl förankrad genom att man involverade patienter och närstående, vården, olika råd och fokusgrupper.

Följande styrkor lyfts

  • RCC har bra förmåga att lyfta blicken och se regionperspektivet
  • RCC ser över verksamhets- och processgränserna för att hitta nya lösningar
  • Gotland är en aktiv deltagare i utvecklingsarbetet, även om Gotland värnar om att få genomföra arbetet i sin egen takt.

Andra viktiga framgångsfaktorer är enligt intressenterna

  • den lyckade utvecklingen när det gäller införandet av kontaktsjuksköterskor inklusive deras akademiska utbildning 
  • införandet av samordnarfunktioner för kontaktsjuksköterskor
  • utvecklingen av individuella vårdplaner inklusive digitalisering
  • vidareutvecklingen av processledarskapet och etableringen av formella lokala processledare med basen i både läkar- och i omvårdnadsprofession.

Utmaningar och förbättringar för RCC Stockholm – Gotland

När det gäller utmaningar menar intressenterna att en nyckel till framgång är att få med sig ledningen på olika nivåer. RCC har en bra samverkan med högsta ledningen och med medarbetarna i linjen, men många menar att det är en utmaning att få till ett bättre samarbete och samverkan med nivåerna däremellan, det vill säga vissa sjukhusledningar och verksamhetschefer.

En utmaning är också att hålla planen levande och nästa steg för RCC är att uppdatera cancerplanen.

När det gäller möjliga förbättringar menar Socialstyrelsen att RCC skulle kunna presentera en strategi för samverkan med andra RCC och en beskrivning av sitt nationella och internationella samarbete.