Förstärkt cancervård med tre onkologiska kliniker

Sidan publicerades 13 november 2015

En mer sammanhållen, effektivare och tryggare cancervård – det är syftet med den förändring av den icke-kirurgiska onkologiska vården som landstingsstyrelsen beslutat genomföra.

Cancervården i Stockholms län ska förstärkas inom icke-kirurgisk onkologi, vad gäller de tre stora cancerdiagnoserna bröst-, tarm- och prostatacancer. Det enligt ett beslut i landstingsstyrelsen den 1 december 2015. Utöver Karolinska Universitetssjukhuset, som i dagsläget är det enda sjukhus som bedriver icke-kirurgisk onkologi – med enheter på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, ska ytterligare två akutsjukhus bedriva icke-kirurgisk cancervård. Varje sjukhus får då helhetsansvar för patientens hela vårdprocess, från diagnos, behandling till tidig uppföljning inklusive rehabilitering och forskning. Cancerbehandling innefattar då såväl kirurgisk som icke-kirurgisk onkologisk behandling.

– Fler får cancer i länet, och behovet av effektiv och patientsäker cancervård kommer att fortsätta öka. Det betyder att den specialistkompetens som idag finns inom icke-kirurgisk onkologi behöver finnas på fler akutsjukhus för att skapa en sammanhållen och tryggare vårdprocess med patienten i fokus, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting och ställföreträdande landstingsdirektör.

Tre sjukhus med onkologiska kliniker

En ny onkologisk klinik byggs nu upp på Capio S:t Görans Sjukhus. Karolinska Universitetssjukhusets enhet på Södersjukhuset integreras med den övriga cancervården på Södersjukhuset. Huvudsyftet med förstärkningen av onkologisk vård från ett till tre sjukhus är att kunna ge den växande patientgruppen inom de tre stora cancerdiagnoserna bröst-, tarm- och prostatacancer, en mer sammanhållen och effektiv vård där respektive sjukhus får ett helhetsansvar för hela vårdprocessen. Patienter med övriga, mer ovanliga cancerdiagnoser kommer även i fortsättningen att få kirurgisk och onkologisk vård på Karolinska Universitetssjukhuset och framöver på Nya Karolinska Solna. På det nya högspecialiserade sjukhuset beräknas omkring trettio procent av vårdplatserna att beläggas av cancerpatienter.

– Att vi nu förstärker cancervården med icke-kirurgisk onkologi på ytterligare två akutsjukhus är ett viktigt steg i den regionala Cancerplanen och sker i linje med modellen för nätverkssjukvård som ligger till grund för Framtidens hälso- och sjukvård. Inom cancervården bedrivs till exempel kirurgi på de tre akutsjukhusen och det är ett naturligt steg att även icke-kirurgisk onkologi blir en del av den sammanhållna vårdprocessen, säger Anna Nergårdh.

Förstärkt patientnära cancerforskning

Förstärkningen till tre onkologiska kliniker kommer att skapa bättre förutsättningar för patientnära forskning inom onkologisk vård, med fler patienter som kan erbjudas att delta i olika kliniska forskningsprojekt under hela vårdprocessen. Forskning och utbildning inom cancervård bedrivs redan på de stora akutsjukhusen. Med de nya klinikerna kommer den befintliga FoU-verksamheten på sjukhusen att omfatta den även onkologiska vården, vilket stärker kompetensen inom cancervård på fler områden. Karolinska Institutet kommer även fortsättningsvis att ha en viktig samordnande roll för forskningen.
Förändringen innebär också fler möjligheter till kompetensutveckling, utbildning och forskning för medarbetare som specialiserat sig inom onkologi.

Om beslutsprocessen

I landstingets budget för 2016 står att den onkologiska vården ska bedrivas på tre sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och S:t Görans Sjukhus. Inför beslut om genomförande i landstingsstyrelsen har remissvar tagits emot av berörda aktörer.

Landstingsdirektören ska nu ge i uppdrag till sjukhusens ledningar att genomföra förändringen under första halvåret 2016.