28 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Stockholm och på Gotland under 2024

Sidan publicerades 4 april 2024

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion. Av de 50 ansökningar som skickats in till RCC Stockholm Gotland har 28 valts ut.

– Det är värdefullt att vi fått in så många ansökningar med innovativa idéer under den månad som ansökningen var öppen. Uppföljning sker löpande under året och slutredovisning sker i november 2024, säger Lena Sharp, chef för RCC Stockholm Gotland.

Förbättringar inom fyra områden

De riktade medlen ger goda möjligheter att vidareutveckla cancervården med märkbara resultat för patienterna och deras närstående. Initiativen inom områdena patologi och bilddiagnostik ska bland annat bidra till ökad tillgänglighet och förkorta ledtiderna. I Stockholm och på Gotland kommer två omfattande initiativ inom patologi och åtta inom bilddiagnostik att få medel från den nationella satsningen. Inom rehabilitering och palliativ vård har sju respektive elva initiativ valts ut – där ett av många prioriterade områden är att erbjuda patienterna ett gott stöd och en förbättrad livskvalitet.

Nationella urvalskriterier och nationella synergier 

Bedömningsprocessen har utgått från nationella kriterier som bland annat genomförbarhet och skalbarhet. Kriterierna har också stort fokus på den konkreta nyttan för patient, närstående och den enskilda kliniken men också för den regionala och samverkansregionala sjukvården.

– Utöver RCC Stockholm Gotlands ledningsgrupp, berörda processledare och andra experter har även patientföreträdare haft en betydelsefull roll i prioriteringen av ansökningar inom rehabilitering och palliativ vård där graden av patient- och närståendemedverkan var ett viktigt kriterium, säger Lena Sharp.

Beslut om tilldelning har sedan tagit av hälso-och sjukvårdsdirektörerna för Stockholm respektive Gotland. När samtliga RCC:er har valt ut vilka sjukvårdsregionala initiativ som får medel ut den nationella satsningen inleds ett samarbete för att koppla samman initiativ nationellt, skapa större grepp och hitta synergier.