Flera vinster med task-shifting under SVF-utredning

Sidan publicerades 31 oktober 2023

Standardiserade vårdförlopp (SVF) kan användas som ett verktyg för att mäta och analysera verksamheten. På Karolinska Universitetssjukhusets mottagning Övre Buk, har ett försök med kontaktsjuksköterskeledda nybesök under utredning av två cancerformer – esofagus och ventrikel – genomförts. Genom att jobba med processerna och byta ut en kirurg mot en kontaktsjuksköterska har flera tydliga kvalitets- och effektivitetsvinster kunnat iakttas.

Karin Thourot Nouchi, Simon Olsson Boström och Saha Cehic.

Sedan starten i januari 2023 har cirka 60 nybesök letts av en kontaktsjuksköterska. Nybesöket går ut på att ge patienten information om planerat utredningsförlopp, bedöma patientens allmäntillstånd och funktionsstatus samt att ta en fullständig anamnes.

Nytt arbetssätt

Tidigare har patienter och anhöriga träffat kirurg vid nybesök. Detta kan innebära en viss tidsfördröjning på grund av begränsade mottagningstider. Dessutom har svårigheter med samordning av andra planerade undersökningar identifierats. Tanken med en kontaktsjuksköterskeledd mottagning är främst att erbjuda patienterna snabba och mer flexibla mottagningsbesök. I förlängningen kan det nya arbetssättet också förkorta SVF-tider och bidra till en bättre samordnad vårdkedja med tillägg av en mer helhetsorienterad anamnes.

– Vi kontaktsjuksköterskor har möjlighet att erbjuda snabba och mer flexibla mottagningstider. Vi kan också avsätta mer tid för nybesöken och dessutom undvika eventuella avbrott i mötet, säger Simon Olsson Boström, kontaktsjuksköterska på mottagningen Övre Buk Karolinska Universitetssjukhuset. 

Stärkt helhetsbild av patienten

Det nya arbetssättet har även inneburit en mer helhetsorienterad anamnes eftersom sjuksköterskan mer djupgående inkluderar relevanta omvårdnadsaspekter som bland annat nutrition, sociala levnadsvanor, alkohol, tobak, smärta, funktionsnivå etcetera. På den multidisciplinära konferensen kan sedan kontaktsjuksköterkan presentera en mer helhetsorienterad bild av patientens situation för teamet som utgör en viktig grund för konferensens rekommendation.

Spar tid för patienten

Ett ytterligare syfte med kontaktsjuksköterskeledda mottagningar har varit att erbjuda patienterna som remitteras till mottagningen, inom ramen för SVF, mottagningstider som också kan synkas med annan planerad undersökning som exempelvis röntgen eller gastroskopi.

– Det bidrar till en bättre samordnad utredningskedja och minskar antalet resor för patienterna, vilket särskilt underlättar för de patienter som bor långt från sjukhuset, säger Saha Cehic, kontaktsjuksköterska på mottagningen Övre Buk Karolinska Universitetssjukhuset.

Kompetensutveckling av kontaktsjuksköterskerollen

Patienternas upplevelser av nybesök hos kontaktsjuksköterska kommer att utvärderas för att förfina metoden och se om det är möjligt att arbetet kan vidareutvecklas kring prehabilitering. Kontaktsjuksköterskeledda nybesök har bidragit till att stärka yrkesrollen.

– Framöver vill vi utvärdera patienternas upplevelser av nybesök med kontaktsjuksköterska för att därmed kunna utveckla det nya arbetssättet. Vi upplever att detta har stärkt vår yrkesroll och bidrar till kompetenshöjning, säger Karin Thourot Nouchi, kontaktsjuksköterska på mottagningen Övre Buk vid Karolinska Universitetssjukhuset.