Satsning för ett mer jämlikt OPT-deltagande

Sidan publicerades 17 november 2023

I samband med prostatacancer månaden som inträffar under november genomförs en satsning för ökad jämlikhet i OPT-deltagande.

Försöksverksamheten organiserad prostastatacancertestning (OPT) drivs i sjukvårdsregionen under 2022–2024, och vänder sig till alla 50-åriga män. På Gotland väljer nästan varannan av de inbjudna männen att delta (45 %), vilket är den högsta deltagandegraden i landet. I Stockholms län har 11 000 män deltagit hittills – vilket motsvarar 37 % av de inbjudna männen – 57 personer har fått en cancerdiagnos. Det är stor skillnad mellan kommuner med högt deltagande (> 45%) och lägre deltagande (<30%). 

Kunskapsbaserad vård bygger på utvärderingar

För att kunna utveckla kommunikationen och testningsprocessen utvärderar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) OPT. Bland annat genomförs kvalitativa och kvantitativa undersökningar med inbjudna och deltagare kring deras upplevelser. CES slutrapport kommer våren 2024 men redan nu finns några resultat. I en enkät som skickades ut till ett slumpmässigt urval av 2 000 män i Stockholms län, sågs skillnader i deltagande avseende olika bakgrundsfaktorer.

– Män med längre utbildningslängd deltog i högre utsträckning än män som saknar avslutad grundskoleutbildning. Män födda i Sverige deltog i högre utsträckning än män som är utlandsfödda. Likande skillnader i deltagande kan vi se i andra test- och screeningprogram inom cancerområdet, säger Lisa Jelf Eneqvist verksamhetsutvecklare på RCC och projektledare för OPT i sjukvårdsregionen.

– För att öka jämlikheten vad gäller deltagandet i OPT har RCC Stockholm Gotland under hösten påbörjat en insats i Södertälje i samarbete RCCs hälsoinformatörer. Ett specialanpassat informationsmaterial om prostatacancer och OPT har tagits fram och hälsoinformatörerna fokuserar extra på området, säger Sonja Andersson, samordningssjuksköterska för OPT vid RCC Stockholm Gotland.

Många och ofta överlappande skäl till att delta eller inte delta

Tidsbrist eller bristande motivation var de skäl som uppgavs av flest män som inte gått vidare med testningen. Bland männen som deltagit i OPT:n fanns både en uttalad önskan om att testa sig som skäl, och de som tog chansen när tillfället gavs. Dessa teman är besläktade men skiljer sig i en aktiv motivation och mer av en ’varför inte’-attityd till testning.

imageic9w.png