Nyheter

Stockholm Gotland
RCC på plats under Järvaveckan: Fullgott förebyggande av cancer – för alla

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är på plats under Järvaveckan. Målet är att öka kunskapen om cancerprevention, dels genom goda levnadsvanor, dels möjligheten till tidig upptäckt av cancer genom screeningprogrammen.

Stockholm Gotland
En av tre 50-åriga stockholmare valde att testa sig för prostatacancer

Region Stockholm startade 2022 organiserad testning för prostatacancer för alla män folkbokförda i Stockholms län födda 1972. Erbjudandet innebär ett gratis blodprov och beroende på testresultat även fortsatt utredning. Under första året valde 37 procent av de 17 185 inbjudna männen att delta. Ett 40-tal cancerfall har upptäckts och behandlats.

Samverkan
Ny utvärdering av nationella Min vårdplan cancer i 1177

Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av Min vårdplan i 1177. Den visar att antalet aktiva Min vårdplan har femdubblats under de senaste två åren och att helhetsintrycket av Min vårdplan är gott hos patienter, behandlare och införandestödjare. Utvärderingen visar även på förbättringsmöjligheter.

Stockholm Gotland
Många nya framsteg presenterades på Vitalis men fortfarande behöver vi samverka mer

RCC Stockholm Gotland deltog med sex olika projektpresentationer under Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte, som hölls i Göteborg 23–25 maj. Ett av projekten som presenterades var Falldatabas på Diagnostiskt centrum, en samverkansplattform som nu pilottestas på Diagnostiskt centrum.

Samverkan
Cancervårdens nyckelpersoner korade till årets processledare och årets kontaktsjuksköterska 2023

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna årets processledare och årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Samverkan
Nu finns Min vårdplan för bukspottkörtelcancer

Nu har RCC publicerat Min vårdplan för bukspottkörtelcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på cancercentrum.se.

Samverkan
Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt. Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv.

Samverkan
Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Alla regioner i Sverige har anslutit till screeningprogrammet och samtliga registrerar i SveReKKS vilket framöver kommer att ge viktigt underlag för det fortsatta screeningarbetet, både nationellt och regionalt.