Nyheter

Samverkan
Kontaktsjuksköterskan ett decennium - utmaningar och framgångar

Alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontakt vid den cancervårdande kliniken. Det rekommenderade den nationella cancerstrategin från 2009. Kontaktsjuksköterskan är i dag nyckelpersonen i mötet med patienter och deras närstående i cancervården.

Samverkan
Ny enkät visar stort utbildningsbehov för handhavande av cancerläkemedel

För att få en nationell lägesbild kring utbildningsbehovet har NAG för handhavande av cancerläkemedel genomfört en enkät bland regionernas 1:a-linjenchefer vars medarbetare hanterar cytostatika. Enkäten visar att bland annat varannan chef inte har utbildningskrav för sjuksköterskor innan hantering av cancerläkemedel.

Samverkan
Ny rapport ska stärka tillgänglighet och kvalitet inom urologi

I dagsläget finns begränsningar i tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården, vilket ger negativa konsekvenser för patienter, i form av nedsatt livskvalitet, oro och sjukskrivning. Även sjukvården påverkas, av ökad belastning och kostnader, exempelvis i form av åtgärder i väntan på operation eller vid komplikationer i väntan på behandling. Detta framgår i rapporten Nationell genomlysning av urologin, som Regionala Cancercentrum, RCC, nyligen har sammanställt.

Samverkan
Vem nominerar du till årets kontaktsjuksköterska?

Nu är det dags att nominera vem som ska bli årets kontaktsjuksköterska 2023! RCC uppmärksammar kontaktsjuksköterskans viktiga roll varje år genom att utse Årets kontaktsjuksköterska.

Stockholm Gotland
Fysioterapi under behandling av matstrupscancer har gett starka resultat

Studien PRESO (Prehabilitation and Rehabilitation for patients with oEsophageal cancer) är nu färdiginkluderad. 25 patienter med cancer i matstrupen, som ska få onkologisk och kirurgisk behandling med botande syfte har deltagit i studien. Patienterna har erbjudits fysioterapi innan och efter operation samtidigt som de fått onkologisk behandling. När Kerstin Björkling Grundel fick frågan om att delta i studien blev svaret självklart ja.

Samverkan
”Det finns mycket inom den svenska cancervården att vara stolt över”

Kjell Ivarsson – ny nationell cancersamordnare – påbörjade sin vårdkarriär som sjuksköterska. Och sedan gick det fort. Han blev läkare, specialiserade sig inom cancerkirurgi, forskade inom tumörimmunologi och har en gedigen bakgrund som chef inom svensk hälso- och sjukvård med sig i den nya rollen. Närmast kommer han från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge och har även varit ordförande i RCC Sydöst. – Sverige är ett av Europas främsta länder vad gäller canceröverlevnad, säger han. Det finns mycket att vara stolt över, men också en hel del att utveckla.

Stockholm Gotland
Mer än 100 initiativ för en bättre barncancervård

Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset har med stöd av den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 initierat drygt hundra initiativ i barncancerverksamheten för sjukvårdsregionen Stockholm Gotland. Fatigueskola och Family Talk Intervention är två framgångsrika exempel på initiativ som startats igång inom satsningen.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram och Min vårdplan

I dag går fem nationella vårdprogram och två Min vårdplan för cancer ut på remiss. Nytt för den här remissrundan är att svaren samlas in via ett enkätverktyg.

Stockholm Gotland
Mer grön mat för bättre livskvalité och cancerprevention

Under februari månad fokuserar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan) på matvanors betydelse för att minska risken för cancer. PrEvCan är baserad på den europeiska kodexen mot cancer och lyfter under ett år en rekommendation varje månad kring vad individen kan göra för att minska risken för cancer. Forskning visar att matvanor har direkta kopplingar till cancerformer i tjock- och ändtarm men också indirekta kopplingar till ett tiotal cancerformer vid övervikt och obesitas (RCC:s film). Cirka 1500 cancerfall i Sverige kan kopplas till kosten (Cancerfonden).

Samverkan
Enkät för den som varit i behov av utdata från RCC:s kvalitetsregister

Ett av RCC:s viktigaste uppdrag är att samla in data inom cancerområdet i kvalitetsregister och tillgängliggöra utdata (statistik eller datauttag) härifrån så att de kan användas för att utveckla cancervården.

Samverkan
Överblick över kommande cancerläkemedel

Samlad information om införandeprocessen för nya läkemedel, nya indikationer och kombinationer på gång finns nu publicerad i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Syftet är att man ska enkelt kunna se var i processen de nya behandlingarna finns och hur bedömningar och beslut ser ut.

Samverkan
Nya rekommendationer för återrapportering av ärftliga varianter vid diagnostik av cancer

Nu finns nya rekommendationer för återrapportering av medfödda, oftast ärftliga, genetiska varianter vid diagnostik av vuxna patienter med cancersjukdom inom klinisk patologi. Bakom står Nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer vid RCC i samverkan.

Samverkan
RCC i samverkan medverkade vid EU:s cancerkonferens 

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU anordnades en ministerkonferens om EU:s cancerplan. RCC i samverkan deltog och delade med sig av sitt arbete och erfarenheter för att uppnå en jämlik cancervård i Sverige.