Skillnader i livskvaliteten för gyncancerpatienter beroende på födelseland

Sidan publicerades 13 december 2023

Varje år får cirka 3 000 kvinnor i Sverige en gynekologisk cancerdiagnos – livmoderhalscancer, livmodercancer, äggstockscancer, vulvacancer eller vaginalcancer – och incidensen ökar. En femårig tvärsnittsstudie, baserad på Cancerregistret och patientenkäter, visar signifikanta skillnader i hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) mellan inrikes och utrikes födda kvinnor med gynekologisk cancer.

Studien inkluderade 684 kvinnor som diagnostiserades med gynekologisk cancer 2014, 2016 och 2018 i sjukvårdsregion Stockholm Gotland. Den beaktade kliniska, demografiska och socioekonomiska faktorer. Försteförfattaren till artikeln, publicerad i Quality of Life Research, Andreas Karlsson Rosenblad, docent vid Uppsala universitet och statistiker på RCC Stockholm-Gotland:

– Svenskfödda kvinnor rapporterade generellt sett högre livskvalitet och lägre symptomnivåer jämfört med de som var födda i andra nordiska, europeiska och icke-europeiska länder. Ju längre ifrån Sverige kvinnorna var födda desto lägre var den hälsorelaterade livskvaliteten.

En slutsats av studien är att kunskap om patienternas livskvalitet är viktig för att möta och förstå patienternas behov i relation till sjukdomens svårighetsgrad och progression samt den behandling som ges.

– Studien ger också insikter om att en mer skräddarsydd och individualiserad cancervård behövs för att optimera livskvaliteten för denna patientgrupp, särskilt för de som kommer från andra länder, säger Andreas Karlsson Rosenblad.

Utöver kliniska faktorer, såsom tumörstorlek och sjukdomsstadium, har andra tidigare studier indikerat att socioekonomiska och demografiska faktorer såsom ålder, sysselsättningsgrad, utbildningslängd och födelseland kan vara relaterade till cancerpatienters livskvalitet. Men tidigare forskning inom detta område har varit knapphändig, med små studiepopulationer och tveksam generaliserbarhet av resultaten.

Ta del av hela studien här