Nyheter

Samverkan
Regeringen och SKR överens om 809 miljoner till cancervården

Under onsdagen blev den årliga överenskommelsen mellan SKR och regeringen klar. Överenskommelsen sätter ramarna för Regionala cancercentrums (RCC) arbete för 2024. Beskedet från regeringen och regionerna är att fokusera på rehabilitering, screening och tidig upptäckt, samt på förbättringar som leder till bättre tillgänglighet. Och att fortsätta förvalta och utveckla det som redan fungerar bra.

Samverkan
Stor satsning på stöd till cancerberörda utökas

Mötesplatsen Kraftens hus där cancerberörda kan mötas har blivit en stor succé i Borås, Göteborg och i Stockholm. Ett nytt anslag från Sjöbergstiftelsen ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet.

Samverkan
Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Under september genomförde RCC tillsammans med Sveriges regioner och 1177 en informationskampanj för att främja deltagandet i cancerscreening och öka kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer bland landets invånare. Kampanjen, som byggde på det europeiska initiativet PrEvCan, har resulterat i en ökad kunskap bland invånarna och höjt motivationen att delta i de nationella screeningprogrammen. Det visar en nyligen gjord utvärdering av kampanjen.

Stockholm Gotland
Hälsoinformatörerna skapar trygga rum med plats för livsviktiga samtal

Efter åtta år har projektet med hälsoinformatörer äntligen fått en forskningsstudie att luta sig mot. I forskningen har man undersökt arbetssätt, strategier och utmaningar. Arbetet som årens alla hälsoinformatörer har lagt ner är guld värt. Det är både hälsoinformatörernas initiativtagare och processledare för Jämlik vård Arja Leppänen och samordnare Desiree Branovici överens om. Forskningsresultaten ger energi att fortsätta jobba för att öka kunskapen om levnadsvanor – som främjar cancerprevention och tidig upptäckt.

Stockholm Gotland
Skillnader i livskvaliteten för gyncancerpatienter beroende på födelseland

Varje år får cirka 3 000 kvinnor i Sverige en gynekologisk cancerdiagnos – livmoderhalscancer, livmodercancer, äggstockscancer, vulvacancer eller vaginalcancer – och incidensen ökar. En femårig tvärsnittsstudie, baserad på Cancerregistret och patientenkäter, visar signifikanta skillnader i hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) mellan inrikes och utrikes födda kvinnor med gynekologisk cancer.

Stockholm Gotland
Individanpassad cancerprevention vid ärftligt förhöjd risk för cancer

Ett nystartat samarbete mellan RCC Stockholm Gotland och Karolinska Universitetssjukhuset har målsättning att erbjuda individanpassad cancerprevention för individer med ärftligt förhöjd risk för cancer.

Stockholm Gotland
Studie tittar på om alla erbjuds en jämlik cancervård under livets sista år

Att eftersträva en jämlik cancervård är en självklarhet, det gäller också för personer som befinner sig i ett palliativt skede. Därför har den palliativa processen på RCC Stockholm Gotland studerat hur sjukvården i Region Stockholm fungerar under livets sista år. Men hur ser det ut om man förutom sin cancersjukdom också är skör (frailty) av andra orsaker, exempelvis har demens eller psykisk ohälsa?

Stockholm Gotland
Ny regional cancerplan lyfter sex målområden som ska stärka cancervården 2024–2027

Idag lanseras en ny cancerplan för Region Stockholm och Region Gotland vid ett direktsänt evenemang. Insatserna ska främja en jämlik hälsa och cancervård samt bidra till lägre risk för cancer i befolkningen. Planen ska skapa förutsättningar för nya eller effektivare möjligheter att både hitta och behandla cancer, underlätta livet med och efter cancer för patienter och närstående. Dessutom ska den främja kompetensförsörjningen inom olika delar i vården som berörs av cancersjukdomar.

Stockholm Gotland
Kan AI-modeller stötta primärvården att upptäcka cancer?

Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin och doktorand på KI, är tre år in i forskningen som utgår från temat tidig upptäckt och tidiga fynd av cancer i primärvården. Genom att använda bland annat Machine Learning (ML), en typ av AI-modell, hoppas hon bidra till att hitta cancer tidigare. RCC Stockholm Gotland stöttar forskningsprojektet ekonomiskt.

Samverkan
Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Nu släpps en webbutbildning i palliativ vård för alla läkare och läkarstuderande. Utbildningen ska bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.

Stockholm Gotland
SOL-teamet förbättrar livskvaliteten för cancersjuka barn

I Stockholm pågår en ny satsning på palliativ vård av barn. SOL-teamet är en tvärdisciplinär arbetsgrupp som både konsulterar vårdpersonal vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset kring symtomlindring och livskvalitet, och direkt stöttar patienterna antingen på kliniken eller i hemmen. Pilotprojektet är en del av den nationella barncancersatsningen.