Första pilotstudien i Sverige om lungcancerscreening

Sidan publicerades 1 september 2022

På uppdrag av Region Stockholm påbörjade Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) ett utvecklingsprojekt gällande lungcancerscreening 2020. Idag startar en pilotstudie i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset som kommer att omfatta 1 000 kvinnor i ålder 55-74 år med ökad risk för lungcancer. Syftet är att ta reda på om riktad screening kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om arbetssättet är genomförbart i praktiken.

– Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och den sjätte vanligaste hos män. Rökning är den vanligaste orsaken till insjuknande. Vi har valt att fokusera i första hand på kvinnor i pilotstudien eftersom vi ser att lungcancer i Sverige ökar i den gruppen, säger Gunnar Wagenius, ansvarig forskare för pilotstudien.

Förekomsten av lungcancerscreening är låg globalt sett, trots att lungcancer är en vanlig sjukdom. I Europa är det endast Kroatien som har implementerat ett nationellt screeningprogram.

Inom ramen för utvecklingsprojektet genomfördes 2020 en förstudie kring hälsoekonomiska effekter av sekundär lungcancerprevention. I förstudien undersöktes även intresset för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd hos kvinnor i riskgrupp.

Den 1 september 2022 startar pilotstudien. En förfrågan om att delta skickas slumpvis till kvinnor 55-74 år som geografiskt tillhör Bröstcentrum Södersjukhuset. För de som är intresserade är första steget att besvara en enkät om rökvanor. De som uppfyller studiens kriterier kring rökvanor kommer att få möjlighet att delta. Pilotstudien fokuserar både på sekundärprevention genom röntgenundersökning av lungorna med lågdos-datortomografi samt primärprevention genom att erbjuda rökavvänjningsstöd via Sluta-röka-linjen.

Slutrapporten för pilotstudien är beräknad att vara klar under 2025.