Nyheter

Samverkan
Cancerpatienter löper högre risk för självmord

Kunskapsläget i Sverige idag visar att cancerpatienter löper en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. Vetenskapliga studier som även beskriver de svenska förhållandena visar att självmordsrisken bland cancerpatienter är minst dubbelt så hög, jämfört med den övriga befolkningen.

Stockholm Gotland
HPV självprov uppdaterat med syntolkad instruktion

RCC Stockholm Gotland har tillsammans med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland tagit fram en syntolkad version av instruktionen för självprovtagning av HPV. Nu kommer provtagningskitten med färdigetiketterade provrör och behöver inte längre datummärkas. Ett moment som tidigare varit svårt för personer med synnedsättning.

Samverkan
Ny film visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering

I den nyproducerade filmen bekantar vi oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering och de olika kompetenserna i verksamhetens team kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård.

Samverkan
Fler patienter och bibehållna ledtider i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Fler än någonsin utreds med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet, och ledtiderna har inte blivit längre under pandemin. Det visar den årsrapport som RCC i samverkan publicerar i dag om arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Samverkan
Ny rapport: vårdpersonal drar sig för att prata övervikt och cancerrisk – för känsligt

Läkare och sjuksköterskor i primärvården tycker att det är känsligt att påtala sambandet mellan patienters levnadsvanor och risken för cancer. Det, enligt en ny rapport från Cancerfonden och Regionala cancercentrum. Det kan göra att fler än nödvändigt riskerar att drabbas av livsstilsrelaterad cancer.

Stockholm Gotland
Multidisciplinärt pilotprojekt som gagnar individen

Patienter med cancer i matstrupen, som ska få onkologisk och kirurgisk behandling med botande syfte, inkluderas i pilotprojektet PRESO (Prehabilitation and Rehabilitation for patients with oEsophageal cancer). De erbjuds fysioterapi innan och efter operation samtidigt som de får onkologisk behandling i form av cytostatika och ibland även strålbehandling.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för Hodgkins lymfom

Nu finns ett uppdaterat nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom. Vårdprogrammet fastställdes av RCC i Samverkan den 8 februari 2022. Det första nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom togs fram 2017, innan dess fanns nationella riktlinjer.