Lungcancer

I regionen insjuknar 900 individer, varav 25 på Gotland, i lungcancer varje år. De senaste 10 åren har antalet nya fall ökat med 25 procent. I takt med att de nya biologiska läkemedlen har införts har överlevnaden, och därmed också prevalensen, ökat. Prevalensen kommer att öka ytterligare i och med introduktionen av immunterapin.

Under 2015 registrerades drygt 4000 nya fall av lungcancer i det svenska Cancerregistret. Fallen var jämnt fördelade mellan könen, och lungcancer var hos både män och kvinnor den 4:e vanligaste cancerformen. Åldersmässigt är den största gruppen nyupptäckt lungcancer 70–79 år, följt av gruppen 60–69 år. Antalet nyinsjuknade i lungcancer är nu något fler bland kvinnor.

Prognosen vid lungcancer generellt dålig, orsaken till detta är att sjukdomen ofta är spridd vid upptäckt, drygt 50 procent klassificeras i stadium IV. Den förväntade relativa 5-årsöverlevnaden efter diagnos är idag ca 16,5 procent i Sverige (13,6 procent hos män; 19,4 procent hos kvinnor), vilket gör lungcancer till den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män och kvinnor sammantagna, såväl i Sverige som i större delen av övriga västvärlden.

Hittills har lungcancerprocessen Stockholm-Gotland slutfört eller startat följande:

  • Kontaktsjuksköterskefunktionen har implementerats i hela regionen. Patienten har idag en namngiven kontaktsjuksköterska i alla skeden från utredning och behandling till uppföljningsfas.
  • Alla patienter får MinVårdplan som uppdateras fortlöpande och innehåller en cancerrehabiliteringsplan.
  • Registrering i lungcancerregistret. Fortlöpande arbete för att hålla hög täckningsgrad, personal med ansvar för registrering projektanställd under 2019. Projektet utvärderas under våren 2020.
  • RCC-finansierat projekt på NKS för att pröva ett nytt arbetssätt med målet att ytterligare korta SVF-ledtider. Projektet startade i oktober 2019 och med det nya arbetssättet avser man renodla varje steg i utredningen och därigenom frigöra tid och korta ledtiderna. Förhoppningen är också att skapa en trygg miljö för läkare under utbildning med handledare närvarande vid mottagningsarbete varje dag. Detta för att främja en positiv trend för kompetensförsörjning. Projektet utvärderas löpande med skriftlig utvärdering var 4:e månad till RCC.
  • Patientrepresentation är etablerad i ledningsgrupp på Nya Karolinska sjukhuset samt i regional vårdprogramgrupp.
  • Deltar i regionalt pilotprojekt för lungcancerscreening
  • Start av ny provtagningsmetod med avseende på punktioner med Superdimension.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

1:1:1 Breddinföra arbetssättet Goda vanor för ett friskare liv i hela sjukvårdsregionen, i samverkan med kommuner/stadsdelar och andra intressenter.
Påverkansarbete för införande av ytterligare reglering av rökning i det offentliga rummet.

Utbildning av rökavvänjare bland kontaktsjuksköterskor för att öka livskvaliteten under behandling och i återhämtningsfasen efter behandling.

2:2:4 Vidareutveckla existerande screeningprogram, testa och utveckla nya, till exempel lungcancerscreening i samband med mammografi och organiserad prostatatestning.
Delta i det Stockholmsbaserade pilotprojektet för lungcancerscreening av rökande kvinnor.

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder.
Studie kring jämlikhet gällande utredning, behandling och överlevnad vid lungcancer.

Fortsatt arbete kring Standardiserade Vårdförlopp (SVF) för att ytterligare jämställa utredningstider för patienter som insjuknar i lungcancer.

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna
Nationella patientöversikten (NPÖ) kommer att införas i Stockholm/Gotland regionen, för lungcancerflödet under våren 2020.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Nationella vårdprogrammet för lungcancer är under pågående revision och lungcancerprocessen i samarbete med regionala vårdprogramgruppen deltar i författande samt kommer ansvara för regional implementering och konsekvensanalys

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Fortsätta driva SVF-projekt som startade i oktober 2019, målbild att standardisera arbetssättet i hela regionen.

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling
Kvalitetssäkringsprojekt för olika molekylärbiologiska tester, till exempel EGFR, ALK tester.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Fortsätta TAPAS-studien med syfte att studera tidig anslutning till palliativa team i jämförelse med traditionell anslutning i livets slutskede.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan
Samarbete kring utbildning inom öppenvården för tidigare upptäckt av lungcancer.

4:2:1 Implementering och uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Lungcancerprocessen arbetar tillsammans med kontaktsjuksköterskorna inom lungcancer med att införa Hälsoskattning på ett strukturerat sätt. Införandet pågår såväl i pappersform som i digital form.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Nära samarbete med CaPrim kring uppdatering av Vårdprogram och beslutstödet Viss.nu, samt tidig upptäckt och SVF-flödet.

4:4:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Tidig information genom kontaktsjuksköterskorna gällande egenvårdsaktiviteter under utredning för att optimera behandlingsresultat så kallad prehabilitering.

Samtal kring psykosocialt stöd för patienten och närstående.

Information kring levnadsvanor rökning, alkohol och fysisk aktivitet, med uppföljning under behandlings- och uppföljningsfas.

4:6 Delmål: Stärka en sammanhållen cancervård för att undvika omotiverade skillnader i befolkningen avseende tillgänglighet och uppföljning efter cancer.
En nationell uppföljningsplan tas fram till det nya Nationella Vårdprogrammet som skall publiceras våren 2020.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Implementering pågår av Aktiva överlämningar med strukturerad rapportering enlig SBAR. Min Vårdplan är implementerad och införd under 2018. Revision av Min Vårdplan pågår och implementering av Digitala Min Vårdplan beräknas vara infört sommaren-hösten 2020.