Komplementär och integrativ medicin

Forskning visar att minst var fjärde person med cancer använder metoder som inte tillhandahålls inom den vanliga hälso- och sjukvården, så kallad komplementärmedicin. Studien visar också att endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården.

Denna användning sker i regel i egenvårdssyfte, för förbättrat välmående och symtomlindring. Även om majoriteten av dessa patienter vill kunna diskutera detta med sin vårdgivare, uteblir dessa samtal i minst två av tre möten. Vidare visar en intervjustudie att några av de mest utmanade samtalen är när patienter tackar nej till erbjuden cancerbehandling och använder alternativmedicin. Resultaten belyser komplexiteten i dessa behandlingsval och pekar på särskilda utmaningar i det gemensamma beslutsfattandet. I och med ökande forskning kring vissa komplementärmedicinska metoders effektivitet och säkerhet integreras en del av dessa alltmer inom cancervården. Begreppet integrativ medicin, KIM används allt mer.
För att möta patienters behov och värna om patientsäkerheten bör man inom cancervården kunna bemöta frågor om KIM och ge situationsanpassade råd. Användare av KIM behöver bemötas med kunskap, respekt och öppenhet för att främja en fortsatt god kontakt med cancervården.

Hittills har processen för komplementär och integrativcancervård Stockholm Gotland slutfört eller startat:

2024 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

Jämlik hälsa och vård
1.1 Arbetet inom ramen för cancerplanen 2024–2027 genomsyras av ansatser och strategier som syftar till att öka jämlikheten. Jämlikhetsperspektivet skall tydligt beaktas inom cancerplanens samtliga områden.
Fortsatt uppdatering av information om KIM i nationella vårdprogram och kunskapsstöd.

5. Livet med och efter cancer
5:1 Öka kompetensen och stärka förutsättningarna till egenvård inom cancervården

Fortsatt nationell spridning av broschyren ”Om du funderar på komplementär- och alternativmedicin”

Kontinuerlig uppdatering av information om KIM i Min Vårdplan

5:2 Fortsätta att tillsammans med patient- och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet

Fortsatta skräddarsydda utbildningsinsatser avseende KIM för patient- och närståendeföreningar.

Fortsatt samarbete med den ideella föreningen Kraftens Hus regionalt och nationellt kring frågor som rör KIM och dess kvalitet och säkerhet.

6. Främja kompetensförsörjning
6.1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser

Fortsatt drivande av den nationella tre-dagars kursen ”Komplementär och integrativ medicin vid cancer” två gånger per år.

Fortsatt skandinaviskt samarbete inför gemensam skandinavisk KIM utbildning

Framtagande och genomförande av skräddarsydd grundutbildning om KIM till professionerna inom cancervården

Samarbete med och stöttning av KIM kompetensgrupper

Fortsatta skräddarsydda utbildningsinsatser avseende KIM för professionerna inom cancervården till exempel Regionsdagen för bröstcancer 2024

Fortsatt undervisning om KIM på grund- och avancerad nivå för hälso- och sjukvård på Karolinska Institutet, Sophiahemmet, Umeå Universitet.

Fortsatt anordnande av årlig konferens - Svenskt Forum för Integrativ Cancervård.

Publikation av resultat avseende överlevnad och livskvalitet från den genomförda multicenter randomiserade placebokontrollerade studie på ett växtbaserat läkemedel vid avancerad pankreascancer (MISTRAL).

Fortsatt samarbete med övriga aktörer inom RCC, kunskapsorganisationer, professionerna inom cancervården och akademin avseende säkerhet, forskning och fortbildning om KIM.

Fortsatt samarbete med Society for Integrative Oncology kring kliniska riktlinjer och utbildning inom KIM