Prostatacancer

Varje år får 10 000 män prostatacancer och 2500 män avlider på grund av sjukdomen. Den relativa 5 års- och 10 års-överlevnaden i prostatacancer är 95,2 % respektive 91,6 % (Socialstyrelsen 2021).

Den vanligaste behandlingsformen vid lågrisk prostatacancer, men även till viss del mellanriskcancer är så kallad aktiv monitorering. Vid mellanrisk och högrisk prostatacancer behandlas patienterna med kirurgi eller strålbehandling. Även för primärt metastatisk prostatacancer har överlevnaden under de senaste 10 åren förbättrats tack vare förbättrad medicinsk behandling med bland annatcytostatika och andra generationens hormonbehandling.

I Stockholm och på Gotland diagnosticerades 2022, 2710 män med prostatacancer. Utredning och diagnostik i Stockholm sker i urologisk öppenvård. Av dessa hade ca 89 % av patienterna potentiellt botbar sjukdom, medan ca 11 % hade regional eller fjärrmetastaserad sjukdom (data från Ratten, NPCR). Kurativ kirurgi, så kallad robotassisterad prostatektomi (RALP), utförs vid 4 regionsjukhus samt 2 privata verksamheter i regionen. Strålbehandling ges vid 2 kliniker i regionen medan medicinsk onkologisk behandling ges vid 3 kliniker i Stockholm samt i Visby.

Sedan 2019 har vårdprogrammet tydliggjort nyttan av MR-undersökning tidigt i diagnostik av prostatacancer. Under 2021 har denna nya värdefulla undersökningsmetod implementerats i Stockholm, vilket har bidragit till minskad överdiagnostik av ofarlig cancer utan att andelen behandlingskrävande cancer har minskat.

Hittills har prostatacancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

 

 • Förbättrad rapportering till Nationellt kvalitetsregister till exempel basdata och ePROM.

 • Rapportering av SVF, samarbete med avtalshandläggare på HSF

 • Utvecklat MDK inklusive teknisk möjlighet till distansuppkoppling

 • Arbetat med uppdatering och implementering av Nationellt Vårdprogram

 • Deltagit i utveckling av INCA patientöversikt prostatacancer

 • Utbildning av primärvården via CaPrim (Cancer i Primärvården)

 • Deltagit i utveckling av beslutsstöd (VISS.nu) för primärvården inom prostatacancer

 • OPT (organiserad prostatacancertestning) 2022-2024, 35 000 män har hittills fått erbjudandet (februari -24).

 • Deltagit i skapandet av nationell Min vårdplan prostatacancer via 1177

 • Sammankallar till regionala nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor inom urologisk cancer

 • Deltagit vid regional arbetsgrupp prostatacancers (RAG) regelbundna möten

 • Har deltagit i uppstart av Sveriges första genetiska mottagning för prostatacancer på NKS

 • Regional processdag för vårdgivare och patientföreningar (våren 2023)

 • Kvällsmöten med öppenvårdsurologin fokuserat på behandlingsnyheter inom urologi och onkologi

 • Arbetat med ” SVF turbo-flödet” inom öppenvårdsurologin med fokus på patologisvar biopsi, där svar inom 11 dagar förbättras från 5-79% för den vårdgivare som testat Inify-patologilabb.

 • Förbättra rehabiliteringsarbetet i verksamheterna. Startat samarbete med Centrum för cancerrehabilitering.

2024 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

 

Mål 1: Jämlik hälsa och vård

Att arbeta med strukturerade och systematiska arbetssätt för att öka jämliken inom prostatacancervården. Exempelvis genom att öka användandet av PROM och införandet av nya arbetssätt så som användandet av nationell Min vårdplan och nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel.

Mål 3: Hitta cancer

3.4: Att 80 % av patienterna som utreds inom ramen för SVF ska påbörja sin behandling inom uppsatta tidsramar.

Arbetet kommer att fokuseras på de patienter som får vänta längst på behandling. Vilka hinder ger längst väntetid och vilka förbättringar är möjliga.

Mål 4: Behandla cancer

4.1: Att underlätta införandet och uppföljningen av nya cancerbehandlingar genom fortsatt utveckling av kunskapsstöd.

Arbete med Nationella vårdprogrammet för prostatacancer som kunskapsstöd för vårdgivare.

Arbete att öka registrering till NPCR (kvalitetsregistret) och användandet av IPÖ (individuell patientöversikt).

Mål 5: Livet med och efter cancer

5.1: Öka kompetensen och stärka förutsättningarna till egenvård inom cancervården.
Arbete med att implementera och sprida kunskap om digitala Min vårdplan, ett skriftligt informationsmaterial som innehåller både generella egenvårdsråd kopplat till alla cancerdiagnoser och specifika egenvårdsråd kopplat till sjukdomen prostatacancer.

5.2: Fortsätta att tillsammans med patient- och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet.
Regelbunden kontakt med regionernas patientföreningar. Exempelvis genom patientföreningsträffar, RAG-träffar och kontaktsjukskötersketräffar.

5.3: Främja att patienters individuella rehabiliteringsbehov strukturerat bedöms och tillgodoses.

Arbeta för införandet och användandet av PROM för bedömning av rehabiliteringsbehov
Sprida information till behandlande sjukhus om Centrum för cancerrehabilitering genom samarbete med verksamhetschefen där.
Förmedla information hur olika sjukhus bygger upp och utvecklar rehabiliteringsinsatser/program.

Mål 6. Främja kompetensförsörjning

6:1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser.

 

Processledare

Stefan Carlsson

överläkare, urolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Anna Kristiansen

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Hägglund

kontaktsjuksköterska

Capio S:t Görans Sjukhus