Cancerplan 2020 kvalitetsregister

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna
Fortsatt dialog och stöd för inrapportörer med målsättning att få en snabbare inrapportering och högre täckningsgrader i cancer- och kvalitetsregister.

Utveckling av interaktiva årsrapporter för alla kvalitetsregister där RCC Stockholm Gotland har nationellt ansvar. Interaktiva årsrapporter gör det möjligt att titta på data utifrån olika behov.

Utveckling av interaktiva rapporter innanför INCA-inloggning, vilket möjliggör tillgång till realtidsdata för kliniken med möjlighet till jämförelse med till exempel regionen och riket.

Utveckling av Koll på läget (KPL) för alla kvalitetsregister där RCC Stockholm Gotland har nationellt ansvar. KPL gör det möjligt att snabbt och enkelt få en överblick av hur kliniken ligger till avseende de målnivåer för kvalitetsindikatorer som finns framtagna och beskrivna i det Nationella Vårdprogrammet.

Implementera INCA patientöversikterna (IPÖ) vilka möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling.

Aktiviteter som möjliggör överföring av data från journal till kvalitetsregister och minimerar dubbelregistrering.

3:3:4 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i registret för cancerläkemedel
Etablera regionalt nätverk med syfte att förbättra läkemedelsregistreringen.

Verka för att alla kliniker som ger cancerläkemedel också rapporterar till läkemedelsregistret