Huvud- och halscancer

Strax under 400 patienter drabbas av Huvud-halscancer i Region Stockholm och Region Gotland. Det sker en ökning av antalet fall med cirka 3% per år. Cancer i mellansvalget står för den största ökningen, de flesta orsakade av HPV-virus.

Utredning av Huvud-halscancer har i Region Stockholm koncentrerats till Nya Karolinska Solna (NKS) medan patienter från Region Gotland utreds på Visby lasarett. Onkologisk behandling sker på NKS för hela regionen. Viss kirurgisk behandling sker på Visby Lasarett. För Stockholmspatienter sker all kirurgisk behandling på NKS, liksom mer avancerad kirurgisk behandling av patienter från Gotland.

Hittills har Huvud-och halscancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Initierat och implementerat Min Vårdplan (MVP) Huvud-halscancer som bildat modell för den nationella versionen av MVP, som utarbetats av en nationell arbetsgrupp där processledare omvårdnad från Region Stockholm ingått. Materialet har varit ute på remiss och i december 2022 så har övergången skett från den tidigare regionala versionen till den nya nationella versionen (både i digital och analog version).
  • Infört digital version av MVP (eMVP) Huvud-halscancer, inom det onkologiska flödet. Implementering av nationell version eMVP och analog version har även under december startat för patienter i utredning och kirurgi.
  • Implementerat en obligatorisk fråga i samband med upprättande av MVP – ”Vad är viktigt för mig” – som ett led i att öka patienternas delaktighet.
  • Initierat och genomfört profilerade Huvud-halscancer veckor inom specialiserad cancerrehabilitering sluten vård där Tema Cancer och Medicinsk tandvård aktivt deltar på plats.
  • Optimerat flödet och den rehabilitering som startar vid behandlingsstart. Regelbundna möten med hälsoprofessioner. Implementerat ”Hälsoskattning” för att bedöma rehabiliteringsbehov.
  • Startat sjuksköterskeledd uppföljning av patienter efter genomgången kirurgi.

2024 fokuseras arbetet i den regionala cancerplanen på följande delmål och regionala prioriteringar:

1:1 Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor

Fortsatt implementering och uppföljning av sjuksköterskeledd mottagning för rökavvänjning.

Utveckla ett strukturerat arbete kring rökstopp och dokumentation, samt uppföljning av rökning redan vid utredning och inför kirurgi.

2:2 Öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt stadium

Ökat samarbete med primärvård angående tidig upptäckt av cancer. Planering i samråd med ansvariga inom primärvård. Föreläsningar, diskussion om vårdval, justeringar av information till primärvård.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.

Inom ramen för ett kontinuerligt förbättringsarbete. SVF tider till start av kirurgi och strålning är måttligt eller inte förbättrade under senare år. För att finna orsak måste SVF tider åter brytas ned i olika väntetider inom SVF för att mäta tid till PAD svar, röntgensvar, diagnostisk operation. Ett fortsatt utvecklingsarbete av SVF registrering i take care (som ligger till grund för registrering i INCA) tas tillsammans med vårdutvecklare inom tema cancer med mål att nå en mer komplett registrering av väntetider i syfte att nå det 80% målet.

Öka arbetet med en strukturerad patientdatajournal i take care med syfte att lättare få tillgång till vårdstatistik.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård

Fortsatt arbete med att samla in PROM data, i samarbete med region väst.

Revidering av den nationella versionen av Min Vårdplan.

Uppföljning och inventering kring behov av aktiv överlämning mellan tema cancer och ASIH, förtydliga tidpunkt och hur en aktiv överlämning ska utföras och dokumenteras.

4:1:1Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.

Utvärdera och implementera resultat av vårdforskning kring patienters delaktighet i vården (studien färdig med inklusion under början av 2024).

4:2:1 Kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning

Utveckling av användningen av hälsoskattning och tillhörande plan för rehabilitering.

Fortsatt implementering och utveckling av uppföljning via kontaktsjuksköterska efter kirurgi..

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan

Fortsatt utveckling av samarbete mellan akutsjukvård och ASIH/sluten specialiserad palliatv vård, genom att delta aktivt i workshops och möten.

Kartlägga utbildningsbehov kring patienter med Huvud-och Halscancer och möjlighet till samarbete med palliativt kunskapscentrum.

5. Att tillsammans med patient och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet.

Fortsatt rekrytering av patientrepresentanter, med målet är att ha två eller tre aktiva representanter som kan ge varandra stöd, höja närvaron i arbetet samt öka deras möjligheter att nå ut i övriga patient/närståendegruppen. Ledningsgruppen (ovala bordet) inom huvud hals cancer omstruktureras i en operativ och en strategisk grupp. Den strategiska gruppen grupp blir gemensam för kirurgi och onkologi. Sektionschefer, kontaktsjuksköterskor, omvårdnadsansvariga, företrädare för forskning kommer att ingå tillsammans med patientrepresentanter. Målet är att öka patienternas insyn och inflytande i medicinsk terapi, omvårdnad och forskning.

 

 

Processledare

Mats Lidegran

läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Helena Ullgren

omvårdnadsansvarig

Karolinska Universitetssjukhuset