Hudcancer

Hudcancer hör till de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige, 2021 fick fler än 4 800 personer melanom, fler än 10 000 skivepitelcancer och fler än 50 den allvarlig men ovanliga hudtumören Merkelcellscancer. Basalcellscancer diagnosticerades hos nästan 50 000 personer.

Alla former av hudcancer ökar, antalet invasiva melanom har mer än fördubblats på 20 år och skivepitelcancer är nu den näst vanligaste cancerformen. Ökningen är starkt relaterad till UV-bestrålning, vilket motiverar såväl primär- som sekundärpreventiva insatser.
Kirurgisk behandling är den vanligaste vid alla typer av hudtumörer. Eftersom de initialt inte ger några besvär men med tiden kan växa, bli lokalt svåropererade och sprida sig är tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av avgörande för prognosen. Nya behandlingar med målsökande läkemedel och checkpointhämmare har markant förbättrat överlevnaden vid metastaserad sjukdom och kan påtagligt förlänga tiden till återfall. Dessa läkemedel har nu även visat mycket god effekt som neoadjuvant och adjuvant behandling vid lokoregional sjukdom och operabel kliniskt metastaserad sjukdom. Utvecklingen av dessa behandlingar går snabbt och utvärdering av resultat avseende nyttan av behandlingar och även allvarliga biverkningar är nödvändiga.

Hudcancerprocessen Stockholm Gotlandhar hittills bland annat slutfört eller startat:

  • Tagit fram broschyren ”Skydda dig mot hudcancer” samt broschyren ”Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom”.
  • I samverkan med CaPrim/primärvården genomfört ”Skydda dig mot hudcancer”, en utbildning för primärvården om sunda solvanor och deltagit i information riktad till allmänheten. Initierat artiklar i tidningar riktade till seniorer.
  • Infört användning av Teledermatoskopi i alla vårdcentraler region Stockholm.
  • Infört nya rekommendationer och genetisk rådgivare för Familjära melanomverksamheten.
  • Deltagit i uppdatering av det nationella vårdprogrammet för maligna melanom, framtagande och implementering av vårdprogram för Merkcellscancer och skivepitelcancer och deltar i pågående framtagande av nationellt vårdprogram för basalcellscancer.
  • Deltagit i utveckling av Individuell patientöversikt för melanom (IPÖ).
  • Utvecklat möjlighet för alla sjukhus i Stockholm att delta på gemensam MDK.
  • Pilotprojekt ”Digital remittering och bedömning av maligna tumörsår”, ett samarbete mellan palliativa enheter och specialistsjuksköterskor på Karolinska sjukhuset, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset är slutfört och en tumörsårsmottagning bedrivs i projektform på Tema cancer på Karolinska universitetssjukhuset.

2024 - 2027 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

Jämlik hälsa och vård

Hudcancer drabbar i hög utsträckning äldre. Det är viktigt att även den som på grund av hög ålder eller annan sjukdom inte har möjlighet att själv söka sjukvård får behandling för hudcancer i ett tidigt skede, innan den hunnit blir svårbehandlad eller spridd. Information till allmänhet och fortbildning av primärvårdspersonal och personal på omsorgsboende är angelägen. Fortsatt samarbete med processledare i övriga regioner planeras för att producera och sprida informationsmaterial.

Minska cancerrisken

Information till allmänhet och personal på förskolor och skolor om vikten av att skydda sig mot solen. Detta skall ske i samarbete med RCC:s processledare i övriga landet, preventionsenheter på RCC och med CaPrim.

Hitta cancer

Vidmakthålla de goda resultaten av Teledermatoskopiprojektet genom uppdateringar och kontinuerliga utbildningar riktade till primärvården.

Fortsatta årliga Regiondagar hudcancer riktade till främst primärvården men även andra intresserade läkare och sjuksköterskor.

Behandla cancer

Delta i arbetet med SVF för att förenkla och förbättra registreringar samt korta ledtider.

Fortsätta arbeta för högt deltagande i Svenska melanomregistret.

Medverka i upparbetande av snabba och effektiva vårdkedjor i samband med att hudverksamheten i öppen vård omorganiseras i Region Stockholm under de närmaste åren.

Stödja införande av IPÖ (Individuella patientöversikter) för att systematiskt följa upp resultat inklusive komplikationer efter systemisk onkologisk behandling.

Fortsätta arbeta för snabb tillgång till och införande av nya systemiska behandlingar och tillgång till tidiga kliniska prövningar för melanom men även för Merkelcellscancer och kutan skivepitelcancer.

Främja kompetensförsörjning

Genom fortsatta årliga Regiondagar för fortbildning av läkare och sjuksköterskor i regionen.