Cancerprevention och screening

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

2:1:2 Öka andelen unga kvinnor som vaccineras mot HPV genom att erbjuda sk ”catch-up” vaccination inom ramen för screeningprogrammet för livmoderhalscancer
Delta i pilotprojektet "Min personliga barnmorska" där RCC i samarbete med mödrahälsovården i Region Stockholm ska erbjuda catch-up vaccination med 9-valent HPV-vaccin till 23-åringar vid deras första screeningtillfälle för livmoderhalscancer.

2:2:1 Öka täckningsgraden i screeningprogrammet för livmoderhalscancer med minst 1 procent årligen genom införande av kompletterande screening, självprovtagning för HPV och kallelser upp till 70 år
Genom avtalspåverkan möjliggöra kompletterande screening

 • 2020: Införa självprovtagning utifrån riktlinjer till kvinnor som uteblivit från screening under lång tid i nationella vårdprogrammet (NVP) för cervixcancerprevention
 • 2020: Erbjuda kallelser till kvinnor upp till 66 år som ej har lämnat ett normalt cellprov vid minst 64 års ålder (kapitel 9. NVP)
 • 2021: Erbjuda kallelser till kvinnor upp till 67 år som ej har lämnat ett normalt cellprov vid minst 64 års ålder (kapitel 9. NVP)
 • 2022: Erbjuda kallelser till kvinnor upp till 68 år som ej har lämnat ett normalt cellprov vid minst 64 års ålder (kapitel 9. NVP)
 • 2023: Erbjuda kallelser till kvinnor upp till 70 år som ej har lämnat ett normalt cellprov vid minst 64 års ålder (kapitel 9. NVP)

2:2:2 Utöka screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer till att omfatta kvinnor och män upp till 74 år

 • 2021: Utöka screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer med ålderscohorten 1951 (70-åringar)
 • 2022: Utöka screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer med ålderscohorten 1952 (70-åringar)
 • 2023: Utöka screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer med ålderscohorten 1953 och 1951 (70- och 72-åringar)

2:2:3 Öka deltagande i mammografiscreening genom införande av påminnelser och riktade insatser i geografiska områden och grupper med lågt deltagande
Fortsätta verka för att regionens bröstcentrum inför påminnelser inom mammografiscreening i enlighet med avtal.

2:2:4 Vidareutveckla existerande screeningprogram, testa och utveckla nya, till exempel lungcancerscreening i samband med mammografi och organiserad prostatatestning

 • Utredning om förslag till regionalt organiserad prostatacancertestning ska färdigställas inför ställningstagande för beslut
 • Regionala tillämpningar ska tas fram rörande uppföljning efter självprovtagning för HPV och uppföljning hos dysplasplsibarnmorska inom cervixcancerscreening
 • Utredning rörande införande av primär HPV-baserad screening from 23 års ålder ska genomföras
 • Regional audit över cancerfall inom cervixcancerscreening ska införas

2:2:6 Öka tillgängligheten att delta i screening för medarbetare inom sjukvårdsregionen genom att definiera screeningundersökning som friskvård
Verka för att screeningundersökning kan ske under friskvårdstimma för anställda inom HSF

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder
Arrangera möte för att informera transpersoner om screening

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer

 • 2020: Utarbeta förslag till pilotprojekt för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer genom digitalt beslutsstöd
 • 2020: Fortsatt inklusion av patienter i pilotstudie för tidig upptäckt av cancer genom tumörmarkörer i blod vid Diagnostiskt centrum. Studien färdigställs 2021.
 • 2020: Fortsatt finansiellt stöd till Diagnostiskt centrum (DC) vid Södertälje och Danderyds sjukhus under pågående utredning vid SSV, inför att DC ingår i del i sjukhusavtal 2021
 • 2020: Slutföra hälsoekonomisk utvärdering av DC för perioden 2014–2018

3:4:4 Implementera funktionen dysplasibarnmorska inom screeningprogrammet för livmoderhalscancer i Region Stockholm
2021: Breddinföra funktionen dysplasibarnmorska inom screeningprogrammet för livmoderhalscancer i Region Stockholm