Barncancer

Inom barnonkologin vårdas barn från nyföddhetsperioden till ung vuxen ålder, med tumörsjukdomar i alla organsystem. Idag botas 85 procent av barn med cancer.

I sjukvårdsregion Stockholm Gotland finns det ett Barnonkologiskt centrum vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset. I Solna handläggs all barnonkologi och malign hematologi medan Huddinge ansvarar för benign hematologi och stamcellstransplantationer.

Barnkliniken i Visby fungerar som samarbetande länsklinik för de cirka 2 procent av regionens population som är bosatt på Gotland. Kliniken handlägger komplikationer och lättare onkologisk behandling.

Högspecialiserad barnonkologisk vård sker i samverkan med andra kliniker i Stockholm till exempel tumörortopedi, barnkirurgi, neurokirurgi och ögontumörkirurgi. Det finns även en barnintensivsvårdsavdelning och en ECMO-enhet i nära anslutning till den barnonkologiska vården. En klinisk prövningsenhet för tidiga läkemedelsstudier finns etablerad.

Vissa delar av vården inom barnonkologin är nationellt nivåstratifierad vad gäller olika former av onkologisk lokalterapi. För utomlänspatienter, som remitterats till Stockholm för tumörkirurgi, retinoblastombehandling eller specialiserad isotopbehandling, blir även den medicinska barnonkologiska vården engagerad.

Efter att behandling av barncancer under många år varit helt baserad på traditionella cytostatika, kirurgi, radioterapi och stamcellstransplantation har det sedan början av 2000-talet skett en snabb ökning av antalet nya läkemedelsentiteter som blivit en del av behandlingen.

Exempel på vad  barncancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

 • Skapat en hållbar struktur för kontinuerligt verksamhetsnära förbättringsarbete med lokala teamledare.
 • Etablerat särskild uppföljningsmottagning under tonåren, så kallad nyckelmottagning, på den barnonkologiska sektionen
 • Utarbetat rutiner för aktiv överlämning från barnonkologisk klinik till specialistmottagningar på vuxensidan.
 • Utbildat vårdpersonal och delar av skolhälsovården i tidiga alarmsymptom vid föreläsningar och genom deltagande i Levla projektet med framtagande av utbildningsmaterial.
 • Startat ett palliativt konsultteam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Arrangerat barnonkologisk och hematologisk Regiondag år 2022 och 2023
 • Tagit fram struktur för att underlätta samverkan mellan olika aktörer inom hemsjukvården av barn.
 • Start av predispositionsmottagning, i samarbete med laboratoriemedicin

Processledare i barncancerprocessen deltar också i olika nationella RCC-uppdrag som exempelvis vid framtagandet av Min vårdplan ALL Barn, framtagande av nationell webbutbildning om sena komplikationer efter barncancer samt deltagande i nationellt arbete för introduktion av cytostatikaregimer för barn i det nationella regiombiblioteket.

2024 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

Jämlik hälsa och vård

 • Framtagande av standardiserade patientplaneringar för olika diagnoser och behandlingsprotokoll för effektivisering av vårdprocesser och mer jämlik vård.

Minska cancerrisken

 • Implementering av Genomic Medicine Sweden (GMS)-projektet i klinisk verksamhet. Inom projektet kommer även individer med ökad risk att utveckla cancer att identifieras. De kommer att kunna erbjudas hjälp från den nystartade predispositionsmottagningen.

Hitta cancer

 • Regional kunskapsspridning av nytt nationellt kunskapsstöd för alarmsymptom vid barncancer.
 • Fortsatt arbete i projektet Personalized Cancer Prevention som innefattar utveckling av genetisk rådgivning inför genetisk testning av patienter som diagnostiseras med barncancer men också optimerad informationsprocess under uppväxten samt individualiserad cancerscreening för dem som löper risk för behandlingsinducerad cancer i vuxenlivet.

Livet med och efter cancer

 • Etablera särskild uppföljningsmottagning under tonåren, så kallad nyckelmottagning, för stamcellstransplanterade patienter.
 • Etablera tydlig rutin för samarbete mellan strålbehandlingsenhet och barnonkologisk klinik kring långtidsuppföljning efter strålbehandling.
 • Implementera det palliativa vårdprogrammet genom att skapa en sammanhållen vårdkedja för alla barn med palliativa vårdbehov i tidig fas, sen fas samt livets slut. I detta ingår pedagogiskt resurscentrum med lekterapi, musikterapi och andra aktiviteter samt att utarbeta ett efterlevandestöd.
 • Etablera och utvveckla ett specialiserat multiprofessionellt rehabiliteringsteam där alla familjer får bedömning och hjälp efter barnets avslutade cancerbehandling.
 • Förbättra processen kring hur tonåringar fångas upp och erbjuds psykosocialt stöd nära diagnos.
 • En roll som transitionssjuksköterska planeras för överföring till vuxenvård.