Övre mag-tarmkanalen

I regionen startas dryga 1000 Standardiserade vårdförlopp (SVF) för misstänkt cancer i övre mag-tarmkanalen varje år. Årligen diagnosticeras cirka 300 patienter med matstrups- eller magsäckscancer, 350 med bukspottkörtelcancer, och 350 med cancer i lever, gallblåsa eller gallvägar, varav de flesta ingått i SVF. Den regionala processen arbetar integrerat med samtliga diagnoser inom övre mag-tarmcancer.

Utredning av patienterna sker på alla akutsjukhus i regionen och de flesta misstänkta fallen diskuteras på regional multidisciplinär terapikonferens (MDK) som administreras från Medicinsk enhet Övre buk vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Onkologisk behandling sker vid onkologiska mottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge medan kirurgisk behandling sker vid Medicinska enheten Övre buk vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Hittills har övre GI-cancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • Standardiserat vårdförlopp är infört för de fyra patientgrupperna. Ett kontinuerligt arbete fortgår för att öka kvalitén på data till SVF register och nationella kvalitetsregister. Andelen av patienter som får behandling i tid har förbättrats över tid och ligger nära eller över målet utom för matstrupe och magsäckscancer. Ett fokuserat förbättringsarbete pågår inom detta område.
  • Vi arbetar med utvärdering av de patientenkäter som genomförts inom SVF projektet. Resultatet av utvärderingen används i förbättringsarbetet kring patienterna.

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder.
En växande grupp av patienter i regionen med cystiska förändringar i bukspottkörteln följs kontinuerligt med regelbundna radiologiska kontroller. En andel av dessa patienter erbjuds, enligt strikta kriterier, varje år operation av bukspottkörteln med syfte att förebygga cancer eller att behandla cancer i tidigt skede. Arbete pågår för att förbättra flödet för dessa patienter inom regionen.

Ett arbete pågår för att följa upp regionala skillnader vid multidisciplinära terapikonferenser (MDK) i bedömningen av matstrups- och magsäckscancer.

3:1:2 Fortsätta stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt.
Nationella och regionala MDK pågår inom alla diagnoser för övre GI Cancer.

Strukturering av Nationell högspecialiserad vård (NHV) pågår och den följer vi för övre GI Cancer för att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Region Stockholm/Gotland håller tider väl för SVF inom övre GI och fortsätter analysera, kontinuerligt utvärdera resultat i alla flödena för att fortsatt nå nationellt uppsatta mål

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Under 2023 fortsätter arbetet att erbjuda patienter digitala hälsoskattningar som skall ligga till grund för rehabiliteringsplaner inom alla fyra områdena. En nationell Min vårdplan för bukspottkörtelcancer är klar och skall under 2023 börja användas. För matstrupe- och magsäckscancer påbörjades arbetet med en nationell Min vårdplan hösten 2022 och arbetet i samverkan med andra regioner kommer fortlöpa under 2023.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan
Fortsätta arbetet med att vi följer det palliativa vårdprogrammet och ansluta palliativa patienter tidigt till ASIH. Utbildning om vikten av att tidigt ansluta till ASIH vid palliativ diagnos oberoende om det skall ges palliativ onkologisk behandling eller ingen aktiv tumörbehandling alls. Alla patienter skall förstå vad det innebär att remiss skrivs till ASIH. Sjuksköterskor och läkare med palliativ specialkompetens anställs i ett samarbete inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Dialogen med CaPrim fortgår för att uppdatera och strukturera information till primärvårdsläkarna kring processs diagnoser.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Arbetet med att implementera kontaktsjuksköterskor på alla sjukhusfortgår för att förbättra möjligheten till aktiva överlämningar av patienter inom regionen.

 

Processledare

Mats Lindblad

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Berit Sunde

universitetssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset