Urinblåsa och övre urinvägar

I regionen insjuknar ca 700 patienter per år med urotelial cancer i njurbäcken, uretär, urinblåsa och urinrör.

Standardiserat vårdförlopp är infört för makroskopisk hematuri. Ett kontinuerligt arbete fortgår för att öka kvalitén på data till SVF register och nationella kvalitetsregister. 

Utredning av patienterna med larmsymtom (synligt blod i urinen, nytillkomna täta trängningar till vattenkastning) sker med start i primärvård följt av urologisk specialistbedömning, oftast hos en av regionens 12 privaturologiska enheter. Den leder hos de flesta till avslutande utan fynd av cancer (cirka 80%) men för en andel behövs diagnostiska ingrepp vid regionens sjukhus. För de flesta med fynd av urinblåsecancer räcker det därefter med upprepade kontroller, några erhåller terapeutiska urinblåssköljningar och en minoritet (ca. 20%) har cancer av den graden att större kirurgi (cystektomi) behövs. För regionen sker cystektomierna vid Nya Karolinska i Solna (NKS).

En del av patienterna med avancerad sjukdom kan eventuellt behöva förbehandling (neoadjuvant- eller induktionsbehandling) med cellgifter inför cystektomi och måste således träffa onkolog på NKS.

Svenska nationella kvalitetsregistret för Urinblåse- och urinvägscancer (SNRUBC)

Andelen av patienter som får behandling inom bestämd tid i standardiserat vårdförlopp har efter en initial förbättring tyvärr minskat. Detta beror framför allt på de förändrade patientflödena i regionen med påföljande problem att operera inom angivet tidsintervall.

Under 2023 har processen arbetat med:

  • Regionala nätverksmöten för kontaktsjuksköterskor inom urologisk cancer med fokus kring pågående regional implementering av Hälsoskattningen för cancerrehabilitering samt rehabiliteringsplan och implementering av nationell Min Vårdplan 1177
  • Information om hur data om utredning och förlopp nu finns lätt tillgängligt via ”Rodret” på RCC hemsida.
  • Revidering av Min Vårdplan för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör. Min Vårdplan 1177 – ett verktyg för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården. Patienterna kan ta del av information om cancersjukdomen, behandling och rehabilitering.

2024 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

1.1 Arbetet inom ramen för cancerplanen 2024–2027 genomsyras av ansatser och strategier som syftar till att öka jämlikheten. Jämlikhetsperspektivet skall tydligt beaktas inom cancerplanens samtliga områden.

2:1 Öka kunskapen hos sjukvårdsregionens befolkning om hur man minskar risken att insjukna i cancer.
Rökning är den enskilt största riskfaktorn för urotelial cancer. Arbetet med att öka kunskapen hos allmänheten som preventiv åtgärd är mycket viktigt. Målet för gruppen är att vidmakthålla och öka graden av information i samband med diagnos både till patient och anhöriga.

3:4 Åttio procent av patienterna som utreds inom ramen för SVF ska påbörja sin behandling inom uppsatta tidsramar.
Flera initiativ kring bättre processer pågår inom regionen och processledarna fortsätter driva arbetet.

Kontakt och samverkan med regional grupp (koordinatorer, övriga inrapportörer, SVF-INCA ansvarig från RCC & processledare), med syfte att nå en gemensam och ökad förståelse av SVF-förloppet. Ett möte per termin.

Implementering av den reviderade versionen av SVF med hänsyn till regionens förutsättningar.

5:1 Öka kompetensen och stärka förutsättningarna till egenvård inom cancervården.
Arbeta med att sprida kunskap i regionen om Min Vårdplan för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare eller urinrör via 1177 som innehåller generell samt diagnosspecifik patientinformation samt egenvårdsråd.

5:2 Fortsätta att tillsammans med patient- och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet
Regelbunden kontakt med patientföreningar exempelvis genom att delta på patientföreningsträffar samt bjuda in till RAG-träffar och kontaktsjukskötersketräffar.

5:3 Främja att patienters individuella rehabiliteringsbehov strukturerat bedöms och tillgodoses
Fortsatt medverka till implementering av Nationell Min Vårdplan, hälsoskattning för cancerrehabilitering samt rehabiliteringsplan inom regionen. Fortsätta sprida kunskap om strukturerat arbetssätt med cancerrehabilitering i nätverk och vid RAG-träffar samt sprida information om Centrum för cancerrehabilitering.

6.1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser
Verka för att de olika professionerna inom den urologiska cancervården kan delta på utbildningsinsatser, gå på kongresser, nationella och internationella möten.