Palliativ cancervård

Livsförlängning och livskvalitet (tidig palliativ fas).

Scenariot för personer med cancer i palliativt skede har förändrats påtagligt under de senaste 20–30 åren, eftersom signifikant livsförlängning är möjlig tack vare nya behandlingsmetoder, inklusive cytostatika, målsökande terapier och immunoterapier. För att bibehålla god livskvalitet bör modern cancerbehandling med fördel integreras med palliativa insatser redan tidigt i det palliativa förloppet. Av dessa skäl kommer patienterna att vårdas både inom akutsjukvården, inom specialiserad palliativ vård och ibland också inom primärvård eller kommun. Oavsett var patienterna med palliativa behov vårdas, ska det finnas en grundkunskap i palliativ vård, med spetskompetens, till exempel vid vård av barn.

Livskvalitet (sen palliativ fas).

För personer med cancer i sent palliativt skede, när den cancerspecifika behandlingen inte längre kan förlänga överlevnaden, är symtomlindring och psykologiskt stöd av största betydelse. Därför arbetar den palliativa cancerprocessen för att garantera tillgång till specialiserad palliativ vård för dessa personer.

Hittills har processen för palliativ cancervård Stockholm Gotland slutfört eller startat:

 • Rådgivande funktion i utvecklingsarbetet ”Avancerad hemsjukvård och samverkan för barn och ungdomar med cancer”.
 • RCCs Regionala Palliativa Råd – RRPR (multiprofessionell expertgrupp) som bildades 2013. Rådet har bland annat arbetat med patientsäkerhetsfrågor, utbildningsfrågor, vårdkedjefrågor samt samverkan mellan olika aktörer.
 • Initierat och hållit skräddarsydda utbildningsinsatser avseende palliativ cancervård för olika professioner inom cancervården, drivs nu vidare av PKC (Palliativt kunskapscentrum).
   - Palliativ vård enligt Socialstyrelsens delmål B5 för 250 av regionens ST-läkare.
   - Ett flertal utbildningar mellan åren 2013-2016 för totalt drygt 1000       personer av olika yrkeskategorier.
 • Medverkat vid ett flertal utbildningsinsatser för professionen:

Webbinarium 2021 i form av livesändning med temat ”Cytostatika som symtomkontroll i palliativ vård” i samarbete med PKC.
 - Medverkat i planering och utbildning för akutsjukvården 2022 på Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med PKC och Tema cancer Karolinska universitetssjukhuset.
 - Inspelad föreläsning ”Palliativ cancervård” 2023 på Kontaktsjuksköterskeutbildningen.
 - Inspelad föreläsning ”Palliativ cancervård” 2023 på RCC:s utbildning ”Grundläggande Cancervård”.
 - Medverkat i utbildningsfilm på uppdrag av processerna Egenvård, Lärande och Jämlik vård.

 • Att genom informationsinsatser och dialog stödja patient- och närståendesamverkan:
   - Webbinarium ”Möjligheter vid svår/allvarlig sjukdom” 2021 för PNR och patient- och närståendeföreningar med fokus cancer.
   - Webbinarium ”Det goda livet – den goda döden; leva livet framåt” 2021 för medlemmar i cancerföreningen PALEMA.
   - Webbinarium ”Palliativ cancervård” 2021 för bröstcancerföreningen Amazona.
   - Manus är under utarbetning för informerande filmer om palliativ cancervård. Målgruppen är patient- och närståendeföreningar med fokus cancer samt allmänheten.
   - Idéer har utarbetats i samverkan med bl.a. patientrepresentanter från PNR, PALEMA, Amazona och Lungcancerföreningen. Inspelningar ska göras under 2024.
 • Rådgivande funktion och samarbete i projektform med andra processer på RCC, både diagnosspecifika- och stödprocesser som till exempel: Barncancer, Hjärntumör, Lungcancer, Pankreascancer.
 • Ingår i NAG (nationell arbetsgrupp) för Palliativ vård RCC.
 • Ingår i referensgrupp för Palliativ cancervård som innebär utbildningsinsatser för akutsjukvården och geriatriken. Målet har varit att ta fram nytt digitalt utbildningsmaterial, ett samarbete mellan PKC, RCC och SSH (Stockholms sjukhem).
 • Ingår i styrgruppen för Nationellt vårdprogram för Palliativ vård.
 • Är vårdprogramshandläggare för Nationellt vårdprogram för palliativ vård av Barn.
 • Att genom statistisk analys påvisa eventuella omotiverade skillnader med avseende på kön, ålder, socioekonomisk status samt eventuella skillnader mellan olika cancer diagnoser (till exempel manliga versus kvinnliga cancerformer) /analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder enligt lista nedan.

 

2024 - 2027 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

1.Jämlik hälsa och vård

1.1 Arbetet inom ramen för cancerplanen 2024–2027 genomsyras av ansatser och strategier som syftar till att öka jämlikheten. Jämlikhetsperspektivet skall tydligt beaktas inom cancerplanens samtliga områden.

Fortsätta arbetet med studier, kartläggning och statistisk analys enligt tidigare beskrivning.

 • Primärvård och kommun: Kartlägga och introducera palliativt förhållningssätt/palliativ cancervård. Det innefattar bland annat primärvårdens basala hemsjukvård avseende på cancer i palliativt skede samt samarbete med CaPrim (Cancer i primärvården).
 • Vård av äldre: Kartlägga och introducera palliativt förhållningssätt/vård av äldre med avancerad cancer på SÄBO, kartläggning pågår. Samverka med RPO (regionalt programområde) Äldres hälsa palliativ vård.
 • Psykiatri: Kartlägga palliativa behov hos personer med avancerad cancer som har samtidiga psykiatriska behov.
 • Palliativ vård vid avancerad cancer: Att undersöka om sjukvårdskostnaderna (Regionens vårdkostnader, samt kostnader för dyra läkemedel) är jämlika under livets sista år, framför allt med avseende på kön, ålder och socioekonomi.

 

4. Behandla cancer

4:1 Att underlätta införandet och uppföljningen av nya cancerbehandlingar genom fortsatt utveckling av kunskapsstöd:

 • Fortsätta arbetet som Vårdprogramshandläggare för Nationellt vårdprogram för palliativ vård av Barn.
 • Fortsätta arbetet som regional representant i styrgruppen för Nationellt vårdprogram för palliativ vård (av vuxna).

 

5.Livet med och efter cancer

5:2 Fortsätta att tillsammans med patient- och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet.

 • Samarbete med PNR (patient- och närståenderådet):
   - Uppstart av RAG Palliativ cancervård med patient- och närstående representanter under hösten 2024.
   - Spela in filmer inom ämnet palliativ cancervård för målgruppen PNR/cancerföreningar; patienter, närstående och allmänheten under 2024.
   - Andra samarbetsfrågor utifrån PNR:s behov.
 • Samverkan med Kraftens Hus.

 

5:4 Öka förutsättningarna för att palliativ vård initieras tidigt i vårdkedjan och att övergångar mellan vårdgivare sker effektivt, tryggt och säkert

 • Fortsätta att ingå i arbetsgrupper med PKC och akutsjukhus med fokus jämlik palliativ vård.
 • Fortsätta vara representant i NAG (nationell arbetsgrupp) Palliativ vård RCC.
 • Fortsätta sprida information från RCC samt samarbeta vidare med ASIH-rådet.

6.Främja kompetensförsörjning

6.1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser

 • Fortsätta samarbetet med PKC gällande utbildningsinsatser.
 • Filmer enligt beskrivning i 5.2.
 • Bidra med kunskap/stöd för andra RCC processer, både diagnosspecifika samt stödprocesser.