Sarkom

Cirka 200 patienter inom Stockholm - Gotland regionen nydiagnostiseras och behandlas för sarkom varje år. Tillgång finns till samlad och samverkande expertis inom diagnostik, kirurgisk behandling, onkologisk behandling, rehabilitering och psykosocialt stöd samt forskning. Sarkomcentrum ansvarar för regional MDK och deltar i nationell MDK. Karolinska Universitetssjukhuset är nu ett nationellt Sarkomcentrum

Hittills har sarkomprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • Tillsatt regionala processledare inom medicin och omvårdnad
  • Lanserat MVP i digital form
  • Tagit fram mål och aktiviteter för att utveckla arbetet med SVF på Karolinska Universitetsjukhuset
  • Arbetat med att förbättra kunskapen om SVF inom sarkomflödet
  • Genom samordnande kontaktsjuksköterska stöttat kontaktsjuksköterskor på både kirurgi och onkologisidan
  • Inventerat olika specialiserade rehabiliteringsfunktioner inom regionen.

2024 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

Stödja och implementera Aktiv överlämning inom regionen men också för patienter som behandlas inom flera regioner.

Utveckla program för att med hjälp av hälsoskattning identifiera sarkompatienter med stort rehabiliteringsbehov.

Integrera olika rehabiliteringsfunktioner, somatiskt och socialt, för att bättre skapa individuella rehabiliteringsplaner.

Behandla cancer: för bättre individuell målinriktad behandling av sarkom görs nu helgenomsekvensiering av alla sarkom.