Primärvård

Kunskapsteam cancer i primärvården, CaPrim, är en länk mellan primärvård och sekundärvård i arbetet med att förbättra canceromhändertagandet i region Stockholm.

Hittills har CaPrim slutfört eller startat följande:

 • Etablerat ett cancernätverk för samtliga vårdcentraler/husläkarmottagningar i Region Stockholm.
 • Probleminventerat SVF ur ett primärvårdsperspektiv på 150 av Region Stockholms vårdcentraler
 • Samverkat med sekundärvården för bättre omhändertagande av patienter och en mer sömlös vård.
 • Genomfört inter- och multiprofessionell fortbildning om cancer och cancerrehabilitering för primärvården i Region Stockholm och Region Gotland.
 • Genomfört kontinuerlig granskning av primärvårdens vårdprogram om cancer regionalt samt nationellt.
 • Representerat primärvården i regionala och nationella vårdprogramgrupper.
 • Tagit fram incidensdata i Stockholm per husläkarmottagning/vårdcentral för tre av de vanligaste cancerdiagnoserna.
 • Utformat specifika SVF-remisser för utvalda cancerdiagnoser i journalsystemet Take Care
 • Utformat beslutsstöd Prostatacancer
 • Utformat informationsfilm om SVF i primärvården
 • Kartlagt tillgängliga rehabiliteringsaktörer i Region Stockholm och primärvårdens behov av utbildning

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Utveckla och erbjuda lymfterapiutbildning för primärvården.

Representera primärvården i regionala och nationella vårdprogramgrupper.

Kontinuerligt granska primärvårdens vårdprogram om cancer och cancerrehabilitering regionalt samt nationellt.

Kontinuerligt fortbilda om cancer och cancerrehabilitering för primärvården.

Samverka med sekundärvården för bättre omhändertagande av patienter och en mer sömlös vård.

Stärka förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer i primärvården bland annat genom att bilda en forskargrupp för patientnära forskning i primärvården.

Förbättra omhändertagandet i primärvården efter en cancerbehandling genom projektet aktiva överlämningar.

Breddinföra teledermatoskopi i regionen för tidigare upptäckt av malignt melanom.

 

Elinor Nemlander

distriktsläkare

Liljeholmens vårdcentral

Processledare

Mark Albeek

distriktsläkare

Liljeholmens vårdcentral