Njurcancer

I regionen insjuknar cirka 270 personer i njurcancer varje år. Drygt 85 procent av nydiagnostiserade njurcancerpatienter opereras i botande syfte. Olika operationstekniker används. Cirka 20 procent får senare återfall lokalt och/eller med metastaser. Cirka 15 procent har spridd sjukdom vid diagnos. Hos många av dessa opererar man bort tumören i njuren.

Operationer av njurcancer i regionen utförs på Karolinska sjukhuset i Huddinge, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Visby lasarett. Målet är att endast sjukhus som opererar minst 50 patienter med njurcancer per år ska utföra dessa operationer. Den onkologiska behandlingen är centrerad till Karolinska universitetssjukhuset Solna, med cirka 55 nybesök per år. Onkologisk medicinsk behandling ges även på Gotland.

I landet och regionen råder en stor brist på specialister inom urologi och onkologi. Behov finns även av fler kontakt sjuksköterskor. Bristen av specialistutbildade läkare och sjuksköterskor inom urologi och onkologi är en bidragande orsak till långa väntetider till nybesök och start av behandling.

De nya onkologiska medicinska behandlingarna kräver stor kompetens hos behandlande läkare och sjuksköterskor för att nå bästa möjliga behandlingsresultat. Kunskap och erfarenhet är avgörande för bedömning av vilken behandling som ska sättas in och när. Det är därför nödvändigt att utbildning och bemanning av fler specialistläkare och specialistsjuksköterskor måste öka för att även på sikt kunna ge nya behandlingar på ett effektivt sätt.

Hittills har njurcancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • Implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
    Kontinuerliga möten och samverkan med regional grupp (koordinatorer, SVF-ansvariga läkare, SVF-INCA ansvarig från RCC och processledare), med syfte att nå en gemensam och ökad förståelse av SVF-förloppet. Led-tiderna för SVF njurcancer har succesivt förbättrats sedan SVF infördes.
  • Stöd, utveckling och utvärdering av nivåstrukturering regionalt och nationellt
    Beslut om regional nivåstrukturering - centralisering av kirurgisk behandling av avancerad njurcancer är fattat och njurcancerprocessen har varit delaktig arbetet kring implementering av fattade beslut

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:3:2 Öka deltagandet i kliniska prövningar och övrig forskning inom cancerområdet genom riktade informations- och utbildningssatsningar.
Kontinuerligt arbete med att öka deltagandet i studier sker genom att skapa möten, deltaga i nationella och internationella konferenser, för att informera om nya studier, diskutera samarbeten och möjligheter till deltagande i kliniska och akademiska studier.

3:4:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
I ett försök att förbättra tillgängligheten för patienterna, men även för en förbättring av arbetsmiljön pågår/planeras ett arbete att utveckla sjuksköterskedispensär (kontaktsjuksköterskeledd uppföljningsmottagning med stöd av läkare) i uppföljningen av patienter efter avslutad behandling.