Lärandeprocessen

Stödprocessen för lärande syftar till att underlätta lärande och delaktighet för patienter inom cancervården. Detta sker genom utbildning inom området till patienter/närstående och hälso- och sjukvårdspersonal.

I Cancerplanen 2024–2027 och Patientlagen 2015 betonas betydelsen av att patienten är välinformerad och delaktig i sin vård och behandling för att uppnå en jämlik vård med hög kvalitet. Trots samhällets och vårdens mångåriga intentioner för att möta kraven har studier visat på patienters fortsatta otillfredsställelse med både delaktighet och information. Delaktighet i den egna vården förutsätter kunskap och att få information är inte detsamma som att förstå den. För att underlätta patienternas förståelse krävs pedagogisk kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen. Sedan 2014 har RCC erbjudit sådan kompetensutveckling. Utbildningsinsatser om patienters lärande och delaktighet har utvecklats även för patienter och närstående.

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med under 2024:

5:1 Öka kompetensen och stärka förutsättningarna till egenvård inom cancervården
En digital utbildning till patienter och närstående om delaktighet, lärande och egenvård utvecklas under 2024. Den planeras och genomförs av RCC:s processledare i samverkan med patienter, närstående och vårdpersonal och kommer att finnas tillgänglig på RCC:s patientportal.

5:2 Fortsätta att tillsammans med patient- och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet
Workshops med cancerberörda om patienters lärande, dvs hur man som patient lär sig om sin sjukdom, behandling och att hantera sin nya livssituation har genomförts under hösten 2023. Under 2024 planeras ytterligare workshops om hur patienters delaktighet kan stärkas. Dessa workshops genomförs vid och i samarbete med medarbetarna vid Kraftens hus.

6:1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser
Utbildningen Patienters delaktighet som hittills genomförts för ca 145 medarbetare vid åtta olika vårdenheter, erbjuds både i digital och fysisk form till alla vårdteam i cancervården. Under 2023 anpassades utbildningen till vårdpersonal inom mammografiscreeningen och genomfördes vid två enheter. Den tredje enheten deltar under våren 2024.

Pedagogisk kompetensutveckling för vårdpersonal och sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå genomförs fortlöpande även under 2024.