Till regionspecifikt innehåll

Läkemedel

Nya cancerläkemedel introduceras enligt en fastställd införandeprocess som är nationell för vissa läkemedel och regional för andra läkemedel. Vid båda alternativen sker introduktionen i samverkan mellan RCC, vårdprogramgrupper och expertgruppen för cancersjukdomar inom Region Stockholms läkemedelskommitté. I expertgruppen ingår representanter för onkologiska och hematologiska enheterna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Sankt Görans sjukhus, samt avdelningen för klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset och processledaren för läkemedel inom RCC Stockholm Gotland.

Dessutom är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland representerad i den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) som har sammanhållande funktion i det nationella arbetet med cancerläkemedel och är rådgivande till NT-rådet.

Hittills har läkemedelsprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Initierat ett regionalt register för uppföljning av vissa läkemedel och som nu har omarbetats till att vara det nationella registret för cancerläkemedel i syfte att analysera hur nya cancerläkemedel används.
  • Verkat för att regionens kliniker registrerar behandlingar i det nya läkemedelsregistret.
  • Medverkat i kunskapsspridning om processer för introduktion och uppföljning av nya behandlingar till patientorganisationer och andra samhällsintressenter.
  • Kontinuerligt analyserat och utvärderat regionens användning av introducerade läkemedels-behandlingar.

 

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

 

3:3 Införa och utvärdera nya cancerbehandlingar
Fortsätta arbetet med analys och uppföljning av introducerade läkemedelsbehandlingar för att uppnå jämlik läkemedelsanvändning inom regionen. Anpassa riktade åtgärder för att motverka skillnader kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald vid användning av cancerläkemedel. Deltaga i regionala processen för läkemedel där NT-rådet har avslutat det ordnade införandet eller där det finns behov av regional hantering genom utformande av regionala ställningstaganden.

3:3:4 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i registret för cancerläkemedel
Fortsätta arbeta för en förbättrad inrapportering i Registret för cancerläkemedel (RCL) och i den gemensamma läkemedelsmodulen i patientöversikterna (IPÖ). Verka för en utveckling av automatisk överföring av data från journalsystem till RCL och IPÖ.

Processledare

Johan Falkenius

läkare

RCC Stockholm Gotland

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst