Kontaktsjuksköterska

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:5:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser.
Stödfunktion vid implementering av Min vårdplan på 1177.se som en del i förändrat arbetssätt

Utbildningar:

  • Kontaktsjuksköterskan i cancervård, 7,5 högskolepoäng
  • Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng
  • Grundläggande utbildning i cancervård i samverkan med CaPrim
  • Kurs i Motiverande samtal för kontaktsjuksköterskor i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum
  • Utbildningseftermiddag alkohol- och rökavvänjning
  • Utbildning om KAM som kommer att anordnas i samarbete med övriga RCC:n

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Projekt med CaPrim ” Förbättrad övergång från sekundärvård (sjukhusvård) till primärvård för patienter med avslutad cancerbehandling genom aktiva överlämningar”.
Fortsatt samverkan kring Aktiva överlämningar mellan specialistklinik och ASIH.

För att målen ska kunna uppnås krävs förbättringar på flera plan:

  • Arbetet som kontaktsjuksköterska behöver prioriteras i högre utsträckning och kontaktaktsjuksköterskorna behöver ges möjlighet att arbeta efter uppdragsbeskrivningen.
  • Rollen som kontaktsjuksköterska bör ses som en avancerad sjuksköterskeroll.
  • Förbättrad kunskap och förståelse för personcentrerat förhållningssätt är en förutsättning för att till exempel Min vårdplan ska komma patienten till gagn så som det är tänkt.